A Doktori Iskola képzési terve a 2016 szeptember előtt induló 3 éves képzésben

A Doktori Iskola a BME Építőmérnöki Karán működik, az iskola azonosítója 142. Az iskola keretében három program működik, egyesítve a Kar korábbi két doktori iskolájában működő programokat. A három program és annak vezetője:

Szerkezet-építőmérnök:
Dr. Dunai László, egyetemi tanár, az MTA doktora.
Infrastruktúra-építőmérnök:
Dr. Józsa János, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
Földmérő és Térinformatikai mérnök:
Dr. Völgyesi Lajos, egyetemi tanár, az MTA doktora.

A három program közül kettő, a szerkezet-építőmérnöki és az infrastruktúra-építőmérnöki nevében is jelezve építőmérnöki, a földmérő és térinformatika-mérnöki pedig földtudományi jellegű. A három program egyúttal szerves, jelentős koherenciát kínáló és azt ki is használó folytatása a kar korábban ugyanilyen megnevezésekkel mesterképzésre akkreditált három szakának. Kiemelendő, hogy a nemzetközi tendenciákhoz igazodva vízmérnöki illetve a víz- és vízi környezetmérnöki szakirány az infrastruktúra-építőmérnöki szak részét képezi, amelynek, különösen a hidrológia, továbbá különféle környezeti és mérnökökológiai tárgyain keresztül igen erős a földtudományi kötődése, és elősegíti a két tudományterület karon belüli szerves kapcsolódását. Megjegyzendő továbbá még az is, hogy mivel az utóbbi két évtizedben a szerkezet-építőmérnöki tudományok szerkezetmechanikai, anyagviselkedés-modellezési eredményei jól hasznosulnak az átfogóan biomechanikának nevezett szakterületen, ebben a doktori iskola a szerkezeti mechanika jellegű részfeladatok tudományos megoldására is kínál - megfelelő tudományos eredményekkel rendelkező saját oktatók és témavezetők közreműködésével - kutatási lehetőséget.

A képzés felépítése

A doktori iskola által meghirdetett témákban végzett kutatási tevékenység jelenti a doktori képzés legfontosabb részét. Minden doktoranduszhoz egy témavezető tartozik, aki irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését. Témavezető a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, vagy a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött intézmény főállású dolgozója lehet. Külső témavezető vagy interdiszciplináris téma esetén mellé a DIT konzulenst jelölhet ki, aki a BME részéről illetve a saját tudományterületéről segíti a témavezető munkáját, figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását, ezáltal a kutatás során hozzájárul az interdiszciplinaritás megfelelő tudományos szintű érvényesüléséhez.

A képzés része az irányított oktatási tevékenység, mely során a hallgató az előadói és kommunikációs képességeit, előre kidolgozott és jól dokumentált oktatási anyag alapján, egyetemi kontakt-óra tartásával fejleszti. A tantárgyat és a hozzárendelt kreditet - a témavezetővel egyeztetve - a tanszékvezető jelöli ki, teljesítését a kijelölt oktató javaslata alapján a tanszékvezető igazolja. A képzés idejére összesítve 20 pontot meg nem haladó kredit adható.

A doktori képzésben 180 kreditpontot kell megszerezni. Ebből 110-134 kreditpont a tudományos kutatómunka, legalább 36, maximum 50 kreditpont az előírt tananyag elsajátítása, 16-20 kreditpont pedig az irányított oktatási tevékenység.

A publikációs tevékenyég a tudományos kutatómunka része, színvonala a témavezető megítélése alapján a tudományos munka kreditpontjaiban kerül kifejezésre, egységesített pontokban kifejezett számszerűsítésére azonban, tekintettel az egyes kutatások jellegükből fakadóan erősen eltérő előrehaladási ütemére, továbbá a sokszor kiszámíthatatlan idejű lektorálási eljárásokra, csak a PhD fokozatszerzési eljárásindításkor kerül sor.

A képzés mindhárom fenti programban azonos szerkezetű.

A tárgyak - ahol erről külön említés nem történik - heti két órás tárgyak 3 kreditszámmal.

A tárgyak három csoportba vannak sorolva:

  • alaptárgyak.
  • szakmai tárgyak
  • szabadon választható tárgyak.

Szabadon választható tárgynak tekinthető a Szak, és más szakok, továbbá más BME, vagy más hazai doktori iskola bármely akkreditált doktori tárgya.

Külföldön elvégzett kurzusok esetén annak rövid tantárgyprogramja alapján a Doktori Iskola Tanácsa dönt elfogadásáról és kreditértéke figyelembevételéről.

A tárgyak egy részét a gesztor tanszékek mind az őszi, mind a tavaszi félévben meghirdetik, de csak kellő számú jelentkezés esetén indítják el.

A hallgatóknak az adott program alaptárgyaiból legalább 15 kreditet, szaktárgyaiból legalább 12 kreditet kell teljesíteniük.

Budapest, 2014. szeptember 1.

Józsa János

a Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományok Doktori Iskola vezetője

Mellékletek

Megjegyzés: a képzés kifutó jellegére tekintettel az aktuális tárgyak listájáról az alábbi oldalon lehet tájékozódni.

A programokban az egyes csoportokba tartozó tantárgyak listája. (Elavult, csak a már teljesített tárgyak besorolására használható.)

A programokban a tantárgyak rövid programja(Elavult, csak a már teljesített tárgyak besorolására használható.)