Távérzékelési és térinformatikai adatintegráció régészeti, történeti célú kutatásokban (Geoinformatics and remotely sensed data integration for archaeological and historical researches)

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
18/62
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
juhasz.attila@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák a különböző távérzékelési eljárásokból származó adatokat mind műszaki, mind humán tudományterületeken. A kutatási téma alapvető célja, a korszerű távérzékelési módszerek egységes szemléletű integrálása nagy- és topográfiai méretarányú térinformatikai rendszerekbe, alapvetően régészeti és történeti célú felhasználásra. Ennek részeként,  térbeli és időbeli adatintegrációhoz kapcsolódó minőségi modellek kialakítása és vizsgálata, különös tekintettel a földfelszíni objektumokra, és a hozzájuk kapcsolódó eseményekre. További feladat, egy a térinformatikai adatok fúzióján alapuló eljárás kidolgozása, az eljárás és a felhasznált adatok minőségét jellemző mérőszámok meghatározása, valamint gyakorlatban végrehajtott konkrét kutatási feladatokon keresztül a használhatóság bizonyítása. A kutatás részét képezi az integrált térinformatikai rendszer régészeti és kulturális örökségvédelem folyamatába történő implementálásának vizsgálata, valamint az időadatok térinformatikai kezelése és megjelenítése.
Az kutatási tervet az alábbi főbb szempontok szerint szükséges összeállítani: 
    1. A vonatkozó szakirodalom feldolgozása a korszerű távérzékelési eljárások témakörében, különös tekintettel azok régészeti és örökségvédelmi célú alkalmazására.
    2. Alakítson ki egy olyan módszertant, ami alkalmas egy integrált térinformatikai adatrendszer létrehozására, a régészeti és történeti célú felhasználás minőségi elvárásainak megfelelően. Vegye figyelembe a feladatspecifikus adattárolási, adatkezelési és megjelenítési igényeket.
    3. Dolgozzon ki minősítő eljárást a különböző távérzékelési adatnyerési technológiák adott feladatra való alkalmazhatóságának értékelésére.
    4. Dolgozzon ki minősítő eljárást a már feldolgozott, a további régészeti és örökségvédelmi célú feldolgozásra alkalmas végtermékek minősítésére.
    5. Vizsgálja meg és értékelje mind az adatnyerési, mind az adatfeldolgozási eljárások erőforrásigényeit (hardver, szoftver, munkaidő, számítási idő, szaktudás).
 
A munka során együttműködés valósulhat meg a BME más karaival, az Építőmérnöki Kar más tanszékeivel, illetve a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ipari partnereivel. A vizsgálathoz szükséges adatnyerési eszközöket és a feldolgozáshoz szükséges infrastruktúrát, szoftvereket a Tanszék biztosítja.
 
********************
 
Nowadays, data from various remote sensing techniques are applied more and more widely in both technical and human sciences. The major aim of the research is the integration of modern remote sensing processes in large and topographic scaled geographic information systems, basically for archaeological and military historical purposes. Furthermore, developing and investigating of quality models related to spatial and temporal data integration, with particular regard to surface objects and related events. Carry out a process based on the fusion of GIS data and to determine the indices of the process and the quality of the data used, and prove its usability through practical research tasks are also the parts of the research topic. It is also needed to implement the integrated GIS system into heritage management process, and to handle and visualize spatiotemporal data.
The research plan needs to be compiled according to the following major aspects:
 
    1. Processing the relevant literature in the field of modern remote sensing procedures, in particular their use for archaeological and heritage management purposes,
    2. Develop a methodology that is suitable for creating an integrated GIS data system in accordance with the quality requirements of archaeological and historical uses. Considering the task-specific data storage, data management and display demands,
    3. Develop a qualification process for assessing the applicability of different remote sensing data acquisition technologies to a particular task
    4. Develop a qualification process for the results, considering the further archaeological and heritage management uses,
    5. Investigate and evaluate the resource requirements of both data acquisition and data processing (hardware, software, work time, calculation time, expertise)
 
During the research, cooperation with other faculties of BME, other departments of the Faculty of Civil Engineering and the industrial partners of the Department of Photogrammetry and Geoinformatics can be realized. The data acquisition devices necessary for the investigation, the infrastructure and software required for data processing are provided by the Department and its industrial partners.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Jie Shan, Charles K. Toth: Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing, Second Edition, 2018., p. 638., ISBN 9781498772273
2. Douglas C. Comer, Michael J. Harrower: Mapping archaeological landscapes from space, 2013., p. 276., ISBN 978-1-4614-6073-2
3. Wiseman, James R., El-Baz, Farouk (Eds.): Remote Sensing in Archaeology, 2007, p. 541., HB ISBN 10 0-387-44453-X
4. Király G., Brolly G., Házas G., Wolfgang T.: Légi lézeres letapogatással felmért halomsírmező a Várhely környékén, Soproni szemle, 2012-LXVI-1, pp.89-96.
5. Bai Tian: GIS Technology Applications in Environmental and Earth Sciences, 2016., p. 258., ISBN 9781498776042
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Geomatikai közlemények
2. Academic and Applied Research in Military Science
3. Geodézia és Kartográfia (Scopus)
4. Periodica Polyitechnica: Civil engineering (WoS)
5. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (Scopus)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Juhász, A. (2009): Az idő kezelésének lehetőségei a hadtörténeti GIS rekonstrukciókban., 
Geomatikai közlemények XII. pp. 357-366.
2. A. Juhász (2011): Managing temporal data in military historical GIS. Proceedings of the 31th Symposium of the European Association of Remote Sensing Laboratories, ISBN: 978-80-01-04868-9 Prague pp 43-53.
3. A. Juhasz (2014): New achievements in WW II. military historical reconstruction with GIS, Academic and Applied Research in Military Science (AARMS) Vol. 13, No. 3 pp. 413-424.
4. A. Juhász, H. Neuberger (2016): Remotely sensed data fusion in modern age archaeology and military historical reconstruction. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLI-B5, Copernicus Publications, DOI:10.5194/isprs-archives-XLI-B5-281-2016, pp. 281-286.
5. A. Juhasz, H. Neuberger (2018): Automatic selection of potential WWII bombed areas by using spatial data, Pollack Periodica: An international journal for engineering and information sciences Vol. 13, DOI:10.1556/606.2018.13.2.17. pp. 173-183.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Juhász, A., Winkler G. (2013): Hadtörténeti rekonstrukciók új eredményei a távérzékelés és a GIS alkalmazásával., Geomatikai közlemények XVI. pp. 89-101.
2. A. Juhasz, H. Neuberger (2015): Detecting military historical objects by LiDAR data, Academic and Applied Research in Military Science (AARMS) Vol. 14, No. 2 pp. 219-236.
3. Neuberger H., Juhász, A., Barsi Á. (2015): LiDAR-alapú felszínborítottság-vizsgálat. Geodézia és Kartográfia, Vol. 67. No. 9-10. pp. 15-19.
4. A. Juhasz (2007): A special GIS application. Military historical reconstruction. Periodica Polyitechnica: Civil engineering, 2007. 51. 1. pp. 25-31
5. A. Juhász, H. Neuberger (2016): Remotely sensed data fusion in modern age archaeology and military historical reconstruction. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLI-B5, Copernicus Publications, DOI:10.5194/isprs-archives-XLI-B5-281-2016, pp. 281-286.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Neuberger Hajnalka (2015/2018/2019)
Státusz: 
régi