Mély munkaterek határolásának térbeli numerikus vizsgálata a talaj és szerkezet kölcsönhatásának modellezésével

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
14/19
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
moczar.balazs@epito.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A mély munkaterek határolásának térbeli geotechnika modellezésére is alkalmas végeselemes szoftverek az
utóbbi évtizedben jelentek meg, de gyakorlati alkalmazásuk – részben a jelentős informatikai kapacitásigényük,
részben pedig a modellezés számos nyitott kérdése miatt – egyelőre nem tudott elterjedni. Ezért a mély munkaterek határolásának
tervezésére jelenleg a síkbeli numerikus modelleket alkalmazzák. Ezek a kiindulási feltételeikből fakadóan elméletileg is beláthatóan,
a szakirodalmi közlések és hazai projektadatok szerint pedig gyakorlatilag is bizonyítottan, a valóságosnál kedvezőtlenebb eredményeket adnak.

A térbeliség figyelembe vételével a kisebb mozgások és igénybevételek igazolását várhatjuk, illetve ezzel eddig
nem is vizsgált részleteket (pl. sarkok, kombinált támrendszerek) is elemezhetünk. Ehhez azonban szükséges lényeges modellezési kérdések tisztázása (pl. rés vagy cölöpfalak mechanikai modellje).

A legújabb végeselemes szoftverekben megjelentek az olyan korszerű anyagmodellek, melyek – egyebek mellett
– a talajoknak a kis alakváltozási tartományában mutatkozó kedvezőbb viselkedését is kezelik. Ennek jelentősége
a talajdinamikai feladatok tekintetében közismert, de figyelembe vétele pontosíthatja a munkatérhatárolások
modellezését is. A jellegzetes hazai talajok kis alakváltozási tartományban érvényes merevségének kutatása az
utóbbi években kezdődött meg, melyek eredményeire már magam támaszkodhatok, ugyanakkor e kutatásokat
is segítheti, ha monitorozott munkatérhatárolások „back‐analíziséből” információkat tudunk szolgáltatni az in
situ paraméterekről.

A kutatás hasznosítását illetően az a fő cél, hogy a mély munkatereket határoló szerkezetek tervezéséhez útmu‐
tatást adjunk: egyrészt a fejlett 3 dimenziós véges elemes modellezés alkalmazási szabályaira, másrészt a gya‐
korlatban várhatóan még sokáig megmaradó 2 dimenziós modellezések eredményeinek korrekciójára.

Tervezett elvégzendő feladatrészek:

‐ Szakirodalmi adatok áttekintése, összegző értékelése;

‐ Elérhető, főként hazai monitoring adatok összegyűjtése, rendszerezése és értékelése;

‐ 3 dimenziós geotechnikai végeselemes modellek felépítése a kis alakváltozások tartományában is érvényes talajmodellek alkalmazásával, a modellek kalibrálása a monitoring‐adatok „back‐analízisével”;

‐ A térbeliség és a talajparaméterek igénybevételekre és deformációkra gyakorolt hatásának feltárása a
„back‐analízissel” kalibrált 3 dimenziós végeselemes modellekkel.

‐ Útmutató összeállítása a mély munkagödrök 3 dimenziós végeselemes modellezéséhez.

‐ A gyakorlatban elterjedten alkalmazott 2 dimenziós modellezések és a 3 dimenziós modellezés eredményeinek összehasonlító elemzése.

‐ A 2 dimenziós modellek javítását célzó gyakorlati javaslatok megfogalmazása.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Lődör Kristóf (2016/2020/)
Szepesházi Attila (2015/2018/2023)
Státusz: 
régi