Az ökoszisztéma-szolgálatások vízgazdálkodási vonatkozásai

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
17/02
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kozma.zsolt@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Az emberi jólét alapját jelentő ökoszisztéma szolgáltatások (ÖszSz) megléte alapvetően függ az azokat biztosító ökológiai rendszerek működésétől, többek között vízháztartásától is. Valamely terület – annak természeti tőke szintjétől és a hasznosítás módjától függően – az egyes támogató, ellátó, szabályozó és kulturális szolgáltatásokat különböző arányban biztosíthatja. Ez alapvető konflikushelyzethez vezet. Az érdekellentétek a területhasználat és a vízgazdálkodás esetében különösen kiélezettek. A konfliktusok okai közé tartozik az ismerethiány és az ÖszSz-ok figyelmen kívül hagyása/téves számbavétele. Ezért az érdeksérelmek csökkentésének alapja a különböző területhasználatokból és környezeti viszonyokból adódó ökológiai funkciók környezettudományi leírása, majd az azokhoz társítható ÖszSz-k gazdasági értékelése.

A fent általánosan megfogalmazott problémának számos konkrét hazai műszaki-vízgazdálkodási vonatkozása van: (i) a vízvisszatartás és a nem-szerkezeti jellegű kockázatcsökkentés gyakorlati megvalósíthatósága, (ii) a felszín alóli vízkivételek és az ökológiai vízigények összeegyeztetése, (iii) a sok víz-kevés víz (belvíz-aszály) problémakör kezelése, (iv) diffúz tápanyagszennyezés csökkentése, stb. A felsorolt vízgazdálkodási kérdések kutatása nem újkeletű, jelentős ismeretanyag áll rendelkezésre.

Ezért a javasolt kutatási téma célja, hogy:

 1. A hazai természetvédelem-területhasználat-vízgazdálkodás témakört az ÖszSz újszerű, átfogó keretrendszerén keresztül közelítse meg;

 2. A változó környezeti feltételekkel és a beavatkozások hatásaival is számoló esettanulmányokban vizsgálja a ÖszSz-k és a vízgazdálkodás hazai kapcsolatrendszerét, ezzel egyúttal a határterületi elmélet vízépítőmérnöki vonatkozásait is bemutassa.

Jelölttől a kutatás részeként az alábbiakat várjuk:

 1. A vízgazdálkodási szempontból meghatározó ÖszSz-k kiválogatása, az azokat biztosító ökológiai funckiók leírására alkalmas, mérnöki szempontból jól becsülhető mérőszámok kijelölése.

 2. Országos viszonylatban azonosítsa azon problémákat, ahol a területhasználati-vízgazdálkodási konfliktusok meghatározóak, és ezek kezelését az ÖszSz keretrendszer érdemben segítheti. A szakirodalom szintézisére és az elérhető térinformatikai adatbázisok feldolgozására alapuló probléma-azonosítás egyben területi lehatárolást is jelent.

 3. A 2. pont alapján kiválasztott eltérő térléptékű esettanulmányok (probléma és mintaterület) segítségével számszerűsítse a szolgáltatások alapját képező ökológiai funkciókat több forgatókönyv esetén is. Ehhez a korszerű mérnöki-természettudományi eljárásokra és szoftveres megoldásokra támaszkodjon (a légkör-növény-víz-talaj rendszer hidrológiai-hidraulikai leírása; térinformatikai, geostatisztikai módszerek). A mintaterületi elemzések során törekedjen a matematikai leírás minél többrétű validációjára;

 4. Vizsgálja, hogy az országos és/vagy mintaterületi elemzések alapján:

  1.  mérnöki szempontból mekkora az ÖszSz-k jelentősége, illetve

  2. felállítható-e megbízható kapcsolat a vízgazdálkodást érintő ÖszSz-k (függő változó) és a környezeti adottságok, illetve azok megváltozása (független változó) között. Amennyiben meghatározhatóak ilyen összefüggések, akkor tegyen javaslatot a vizsgált vízgazdálkodási problémák helyes kezelésére.

A téma meghatározó irodalma: 
 1. Vereecken et al. (2016) Modeling Soil Processes: Review, Key Challenges, and New Perspectives. Vadose Zone Journal, Vol. 15, Iss. 5, 2016. doi:10.2136/vzj2015.09.0131

 2. Millenium Ecosystem Assestment, (2005) Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis report. Island Press, Washington D.C.

 3. Pataki, B., Zsuffa, I., Hunyady, A. (2012) Vulnerability assessment for supporting the revitalisation of river floodplains. Environ. Sci. Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2012.08.010

 4. Kløve, B., et al. (2011) Groundwater dependent ecosystems. PartI Hydroecological status and trends. Environ. Sci. Policy, doi:10.1016/j.envsci.2011.04.002

 5. Kløve, B., et al., Groundwater dependent ecosystems. Part II. Ecosystem services and management in Europe under risk of climate change and land use intensification. Environ. Sci. Policy, doi:10.1016/j.envsci.2011.04.005

 6. Grizzetti, B., Lanzanova, D., Liquete, C., Reynaud, A., Cardoso, A.C (2016) Assessing water ecosystem services for water resource management. Environmental Science & Policy, Vol. 61, pp. 194–203.

A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
 1. Tájökológiai Lapok

 2. Talajtan és Agrokémia

 3. Hidrológiai Közlöny

 4. Vadose Zone Journal (WoS)

 5. Water Resources Research

 6. Journal of Hydrology (WoS)

 7. Hydrobiologia (WoS)

 8. Water Science and Technology (Scopus)

 9. Ecosystem Services

 10. Environmental Science and Policy (Scopus)

A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
 1. Kozma, Zs., Ács, T., Koncsos L., (2013) Unsaturated zone modelling – The role of soil database classification. Sustainable Irrigation and Drainage V.. Southampton: Witpress, Paper B11.

 1. Kozma, Zs., Koncsos L. (2011) Methodological Overview of a Coupled Water Resources Management Model System. In: B H V Topping, Y Tsompanakis (ed.) Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. DOI: 10.4203/ccp.96.157

 1. Kozma, Zs., Parditka G. (2011) A WateRisk Integrált Hidrológiai Modell. In: Koncsos László (ed.) Jövőképtől a vízkészlet-kockázatig: a WateRisk kutatás-fejlesztési projekt eredményei. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, pp. 15-55. ISBN: 978-963-313-060-5

 1. Istvánovics, V., Honti, M., Vörös, L., Kozma, Zs. (2010) Phytoplankton dynamics in relation to connectivity, flow dynamics and resource availability: The case of a large lowland river, the Hungarian Tisza. HYDROBIOLOGIA 637: pp. 121-141. DOI: 10.1007/s10750-009-9991-6

 1. Kovács, Á., Kozma, Zs., Istvánovics, V., Honti, M. (2009) Phosphorous retention patterns along the Tisza River, Hungary. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 59:(2) pp. 391-397. DOI: 10.2166/wst.2009.888

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
 1. Decsi, B., Ács, T., Kozma, Zs. (2017) A kállósemjéni Nyárjas láp vízháztartási vizsgálata. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK (közlésre beadva)

 

 1. Derts, Zs., Kardos, M., Kozma, Zs., Koncsos, L. (2012) A mezőgazdasági termelés mint ökoszisztéma szolgáltatás értéke: hidrológiai modellhez kapcsolt számítási módszertan. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 1: pp. 55-69. (2012)

 

 1. Koncsos, L., Kozma, Zs., (2007) A hullámtéri feliszapolódás becslése a Tisza magyarországi szakaszán. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 87:(5) pp. 59-63.

 

 1. Istvánovics, V., Honti, M., Vörös, L., Kozma, Zs. (2010) Phytoplankton dynamics in relation to connectivity, flow dynamics and resource availability: The case of a large lowland river, the Hungarian Tisza. HYDROBIOLOGIA 637: pp. 121-141. DOI: 10.1007/s10750-009-9991-6

 

 1. Kovács, Á., Kozma, Zs., Istvánovics, V., Honti, M. (2009) Phosphorous retention patterns along the Tisza River, Hungary. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 59:(2) pp. 391-397. DOI: 10.2166/wst.2009.888

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Decsi Bence (2017/2021/)
Státusz: 
elfogadott