Aszfaltkeverékek teljesítményének statisztikai és sztochasztikus vizsgálata a fázisos összetétel függvényében / Statistical and stochastic testing of asphalt mixture performance as a function of phase composition

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
21/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
almassy.kornel@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Az Útügyi Műszaki Előírások a legyártott, beépített aszfaltok összetételével szemben követelményeket állítanak fel, melyek rendelkeznek alsó és felső határértékkel. A keveréktervek kiindulási alapját jelentő típusvizsgálatok során meghatározott optimális értékek azonban csak közvetett módon állnak összefüggésben az aszfaltok teljesítményével, így az is csak sejthető, hogy a gyártási és beépítéstechnológiai ingadozások okán akár a határértékeket is megközelítő tényleges összetétel milyen hatást gyakorol a keverékek merevségére és fáradására. További nehézséget okoz, hogy a fázisos összetétel egyes elemei (adalékanyag – szemmegoszlás, kötőanyag-tartalom, szabadhézag-tartalom) egymásra is hatással vannak. A méretezési eljárások ezt a minőséget befolyásoló ingadozást nem- vagy csak korlátozottan és közvetett módon tudják figyelembe venni. 
Az új nyomvonalú útépítések és növekvő ütemű útfelújítások miatt a hazai aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezési eljárása komoly átalakulások előtt áll, hogy meg tudjon felelni a jövő kihívásainak. Tudnia kell kezelni az anyagminőségbeli eltéréseket, az időjárás és a klímaváltozás hatását, mindezt úgy, hogy az eddigieknél gazdaságosabb új és felújított pályaszerkezetek szülessenek. Erre a jelen kor technológiai adottságai és számítástechnikai háttere lehetőséget biztosít, így nem maradhat figyelmen kívül az sem, hogy a legyártott keverék összetétele, ezáltal a minősége sztochasztikusan változó. 
A PhD téma célja, hogy az aszfaltok összetételével szemben támasztott követelmények teljesítményre gyakorolt hatását külön-külön és összegzetten is megvizsgálja. Végeredményként olyan tudományos eredmények kidolgozása a cél, amelyek a pályaszerkezet-méretezési (esetleg keveréktervezési) eljárásba beépíthetők és lehetőséget adnak arra, hogy sztochasztikus változóként kezelje az aszfalt gyártás és beépítés során vizsgált paramétereket. 
 
Az aszfaltok összetételének teljesítményre gyakorolt hatásának kutatása során az alábbi altémák kutatási feladatait kell elvégezni:
 
    • Fázisos összetétel egyes elemeinek hatása a teljesítményre, összegzett optimum keresése.
    • Gyártási és beépítési ingadozások statisztikai és valószínűségi alapon történő vizsgálata.
    • Gyártási és beépítési ingadozások hatásának vizsgálata a keverékek teljesítményére, a burkolat élettartamára.
    • Méretezési (esetlegesen keveréktervezési) eljárás során használható szorzó/képlet/algoritmus előállítása, amivel az ingadozások közvetlen hatását érvényesíteni lehet.
 
***
 
The Road Technical Specifications set requirements for the composition of the built-in asphalts manufactured, which have upper and lower limits. However, the optimal values determined in the type tests on which the mixture designs are based are only indirectly related to the performance of the asphalt, so it can only be assumed how the actual composition, even close to the limit values, affects the rigidity and fatigue of the mixtures due to fluctuations in production and installation technology. Another difficulty is that certain elements of the phased composition (additive - eye split, binder content, free-space content) also affect each other. Scaling procedures can consider this quality fluctuation in a non- or limited and indirect manner. 
 
Due to new road constructions and increasing road renovations, the scaling process of Hungarian asphalt paved road structures is facing major transformations to meet the challenges of the future. It must be able to deal with differences in material quality, the impact of weather and climate change, all in such a way that new and refurbished track structures are more economical than ever. The technological capabilities and computing background of the present age provide an opportunity for this, so that the composition of the mixture manufactured and thus its quality vary stochastically. 
 
The PhD theme aims to raise the issue of asphalt composition impact of these requirements on performance, individually and in summary. As a result, the aim is to develop scientific results that can be incorporated into the track structure sizing (possibly mixture design) process and provide an opportunity to treat the parameters tested during asphalt production and installation as stochastic variables. 
 
In researching the performance impact of asphalt composition, the following sub-themes shall be carried out:
 
    • Effect of certain elements of a phased composition on performance, search for a summarized optimum.
    • Examination of manufacturing and installation fluctuations on a statistical and probabilities basis.
    • Assessment of the effect of manufacturing and installation fluctuations on the performance of mixtures, the life of the casing.
    • Production of a multiplier/formula/algorithm that can be used in a scaling (possibly mixture design) process to validate the direct effect of fluctuations.
 

 

A téma meghatározó irodalma: 
1. B Hristov, F Wellner, G C Falla and S Leischner: Structural Design of Asphalt Pavements in Germany, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 1075(1):012021, February 2021, DOI: 10.1088/1757-899X/1075/1/012021
2. Primusz Péter, Tóth Csaba: Az egyedi pályaszerkezet-méretezésben rejlő gyakorlati előnyök, Aszfalt Újság, 2020. január
3. Gáspár László: Az útburkolatok teljesítőképessége, Közúti és Mélyépítési Szemle 2004/11, pp. 7-12. 
4. Huang Y: Pavement Analysis and Design, Pearson; 2nd edition, 2003
5. Vukobratović,  N.,  Barišić,  I.,  &  Sanja,  D.:  Analyses  of  the  Influence of   Material   Characteristics   on   Pavement   Design.  Elektronički Časopis Građevinskog Fakulteta Osijek, 8–19., 2013,  
6. ÚT 2-1.202:2005.  Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése, Útügyi Műszaki Előírás., 2005
7. Per Ullidtz, John T Harvey, Imad Basheer, Rongzong Wu, Jeremy David Lea: Process of Developing a Mechanistic-Empirical Asphalt Pavement Design System for California, 11th International Conference on Asphalt Pavements, Nagoya, Japan, 2010
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Periodica Polytechnica Civil Engineering
2. Journal of Civil Engineering and Management 
3. International Journal of Pavement Engineering 
4. Gradevinar
5. Journal of Infrastructure System, ASCE Journals
6. International Journal of Transportation Science and Technology
7. Journal of Silicate Based and Composite Materials - Építőanyag
8. Útügyi Lapok
9. Városi Közlekedés
10. Aszfalt Újság
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. Kornél Almássy, Gábor Pusztai, László Gáspár and János Lógó: Optimization Methods of the Pavement Management System of Budapest, Journal of Civil Engineering and Management, Vol 25. No 8, pp. 798-804. DOI: https://doi.org/10.3846/jcem.2019.10925
2. Kornél Almássy and Gyula Fekete: Road Data Information System, Budapest Case Study, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2019, Volume 9. Issue 4., pp. 599-609., http://ijoce.iust.ac.ir/article-1-411-en.html
3. Kornél Almássy, Csaba Tóth: Analysis of the variations in the stiffness of asphalt mixture, European Asphalt Pavement Association, Proceedings of 5th Euroasphalt & Eurobitume Congress, Istanbul, Turkey, 2012, Paper: A5EE-239, 9 p.
4. Kornél Almássy: The behaviour of grids and nets in asphalt pavement, Periodica Polytechnica Civ. Eng, 2011/1, 55. szám, pp. 53-611.
5. Almássy Kornél, Gáspár László, Pusztai Gábor: A fővárosi főúthálózat útburkolat-gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztési irányai, Útügyi Lapok, 2019. 7. évf. 12. szám, https://doi.org/10.36246/UL.2019.1.03
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Kornél Almássy, Gábor Pusztai, László Gáspár and János Lógó: Optimization Methods of the Pavement Management System of Budapest, Journal of Civil Engineering and Management, Vol 25. No 8, pp. 798-804, DOI: https://doi.org/10.3846/jcem.2019.10925
2. Almássy Kornél, Pusztai Gábor, Dávid Ákos: A fővárosi útburkolatgazdálkodási rendszer eredményei, Útügyi Lapok, 2018 ősz, 6. évf. 11. szám, pp. 27.-40., ISSN: 2064-0919
3. Almássy Kornél, Pusztai Gábor, Gáspár László: A fővárosi főúthálózat útburkolat-gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztési irányai, Útügyi Lapok, 2019, 7. évf. 12. szám. ISSN: 2064-0919, pp. 24-32, https://doi.org/10.36246/UL.2019.1.03
4. Kornél Almássy and Attila Joó: Special materials in road building – Grids and netts application terms for improving the pavement structures, Building Material – Építőanyag, ISSN 00 13-970x, 2009/2, pp. 55-59.
5. Kornél Almássy: The behaviour of grids and nets in asphalt pavement, Periodica Polytechnica Civ. Eng., 2011/1, 55. szám, pp. 53-61.
 
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
elfogadott