Régészeti és történeti célú kutatásokat támogató térinformatikai rendszer kialakítása / Development of a geographical information system to support archaeological and historical research

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
22/21
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
juhasz.attila@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Napjainkban széles körben elterjedt a különböző távérzékelési eljárásokból származó adatok és térinformatikai rendszerek felhasználása mind műszaki, mind humán tudományterületeken. A régészetben is egyre nagyobb teret nyer a digitalizáció és adatbázis alapú szemlélet. A kutatási téma alapvető célja megvizsgálni egy integrált térinformatikai rendszer régészeti és kulturális örökségvédelem folyamatába történő implementálásának lehetőségét. Feladat a térinformatikai rendszer elemeinek, struktúrájának kialakítása, ami képes a teljes régészeti folyamatot támogatni. Emellett a fejlesztendő rendszer segítse elő a terepi digitális dokumentációt, az adatok feldolgozását, elemzését és megjelenítését; legyen alkalmas a régebbi nyilvántartások és a modern távérzékelési módszerekből levezetett eredmények egységes szemléletű integrálása, kezelésére és elemzésére. További feladat a térbeli és időbeli adatintegrációhoz kapcsolódó minőségi modellek kialakítása és vizsgálata, különös tekintettel a földfelszíni és feltárt objektumokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó eseményekre. A kutatás kitér a térinformatikai adatok fúzióján alapuló eljárás kidolgozására, az eljárás és a felhasznált adatok minőségét jellemző mérőszámok meghatározására, a régészeti feltárásokhoz kapcsolódóan az időadatok térinformatikai kezelésére és megjelenítésére.
 
A kutatási terv a következőkben megfogalmazott elemeket tartalmazza. Elsőként a vonatkozó szakirodalom feldolgozása a korszerű távérzékelési eljárások témakörében, különös tekintettel azok régészeti és örökségvédelmi célú alkalmazására, illetve térinformatikai rendszerbe történő integrálási lehetőségeire. Módszertan kialakítása, ami alkalmas egy integrált térinformatikai adatrendszer létrehozására, a régészeti és történeti célú felhasználás minőségi elvárásainak megfelelően, figyelembe véve a feladatspecifikus adatgyűjtési, adattárolási, adatkezelési és megjelenítési igényeket. Következő fázisként, egy minősítő eljárás kidolgozása a különböző távérzékelési adatnyerési technológiák és fúziójuk régészeti feladatokra való alkalmazhatóságának értékelésére, valamint a már feldolgozott, a további régészeti és örökségvédelmi célú hasznosításra alkalmas végtermékek minősítésére. Végül az adatnyerési, feldolgozási, elemzési és megjelenítési eljárások erőforrásigényeinek (hardver, szoftver, munkaidő, számítási idő, szaktudás) vizsgálata és értékelése.
 
A munka során együttműködés valósulhat meg a BME más karaival, az Építőmérnöki Kar más tanszékeivel, illetve a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ipari partnereivel. A vizsgálathoz szükséges adatnyerési eszközöket és a feldolgozáshoz szükséges infrastruktúrát, szoftvereket a Tanszék és a partnerek biztosítják.
 
***
 
Nowadays, the use of data from various remote sensing techniques and geospatial information systems is widespread in both engineering and human disciplines. In archaeology, digitization and database-driven approaches are increasingly accepted. The main objective of the research topic is to investigate the possibility of implementing an integrated geographic information system in the process of archaeological and cultural heritage protection. The task is to develop the elements and structure of a GIS system capable of supporting the whole archaeological process. Facilitate digital field documentation, data processing, analysis, and visualization. It should be capable of integrating older records, modern remote sensing methods and digital documentation in a coherent approach. A further task is the development and testing of qualitative models for spatial and temporal data integration, with a focus on surface and excavated objects and the associated historical events. The research will cover the development of a procedure based on the fusion of spatial data, the definition of metrics characterizing the quality of the procedure and the data used, and the geospatial management and visualization of temporal data related to archaeological excavations.
 
The research plan should include the following main parts. Firstly, the review of the relevant literature on modern remote sensing techniques, with particular emphasis on their application for archaeological and heritage management purposes and their potential for integration with GIS. The development of a methodology for an integrated GIS data system creation, meeting the quality requirements for archaeological and heritage management use, considering the specific data collection, storage, management, and visualization requirements. As the next phase, the development of a qualification procedure to assess the application of different remote sensing data acquisition technologies and their fusion to archaeological tasks, and to qualify the processed final products for further use in archaeological and heritage management. Finally, the assessment and the evaluation of the resource requirements (hardware, software, working time, computing time, expertise) of the data acquisition, processing, analysis, and visualization procedures.
 
During the research potential cooperation is available with other BME Faculties, other departments of the Faculty of Civil Engineering, and with the industrial partners of the Department of Photogrammetry and Geoinformatics. The data acquisition devices necessary for the investigation, the infrastructure and software required for data processing are provided by the Department and its industrial partners.
A téma meghatározó irodalma: 
1. Conolly, J., & Lake, M.: Geographical Information Systems in Archaeology (Cambridge Manuals in Archaeology). 2006 Cambridge, Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807459
2. Wiseman, James R., El-Baz, Farouk (Eds.): Remote Sensing in Archaeology, 2007, p. 541., HB ISBN 10 0-387-44453-X
3. Merlo, Stefania: Making Visible : Three-dimensional GIS in Archaeological Excavation. 2016 Oxford, British Archaeological Reports Ltd. https://doi.org/10.30861/9781407314723
4. Dell’Unto, N.–Landeschi, G.: Archaeological 3D GIS. 2022 London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003034131
5. Averett, Erin Walcek–Counts, Derek B.–Gordon, Jody Michael (eds.): Mobilizing the Past for a Digital Future: The Potential of Digital Archaeology. 2016 Grand Forks, Digital Press Books. https://doi.org/10.31356/dpb008
6. Gillings, Mark–Hacıgüzeller, Piraye–Lock, Gary (eds.): Archaeological Spatial Analysis: A Methodological Guide. 2020 London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351243858
7. Roosevelt, Christopher H.–Cobb, Peter–Moss, Emanuel–Olson, Brandon R.–Ünlüsoy, Sinan: Excavation Is Destruction Digitization: Advances in Archaeological Practice. Journal of Field Archaeology 40/3, 2015, 325–346. https://doi.org/10.1179/2042458215Y.0000000004
8. Király G., Brolly G., Házas G., Wolfgang T.: Légi lézeres letapogatással felmért halomsírmező a Várhely környékén, Soproni szemle, 2012-LXVI-1, pp.89-96.
9. Holl, Balázs; Pusztai, Tamás:Térinformatika alkalmazása a régészeti feltárásokon
(Könyvrészlet)2011, Régészeti kézikönyv (Müller R.) ISBN:9789630808606 pp. 321-375
10. Mesterházy, G.: Impoving the Quality of Archaeological Predictive Models. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2019, 5–30. https://doi.org/10.54640/CAH.2019.5
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1. Geomatikai közlemények
2. Academic and Applied Research in Military Science
3. Geodézia és Kartográfia (Scopus)
4. Periodica Polyitechnica: Civil engineering (WoS)
5. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (Scopus)
6. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft (SSCI)
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. A. Juhasz (2014): New achievements in WW II. military historical reconstruction with GIS, Academic and Applied Research in Military Science (AARMS) Vol. 13, No. 3 pp. 413-424.
2. A. Juhász, H. Neuberger (2016): Remotely sensed data fusion in modern age archaeology and military historical reconstruction. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLI-B5, Copernicus Publications, DOI:10.5194/isprs-archives-XLI-B5-281-2016, pp. 281-286.
3. A. Juhász, H. Neuberger (2018): Automatic identification of bomb craters and their potential areas. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, Austrian Academy of Sciences Press, DOI: 10.1553/moegg158, pp. 241-258
4. Á. Barsi, Zs. Kugler, A. Juhász, Gy. Szabó, C. Batini, H. Abdulmuttalib, G. H. Huanfeng Shen (2019): Remote sensing data quality model: from data sources to lifecycle phases. International Journal of Image and Data Fusion, Volume 10, Issue 4. DOI:10.1080/19479832.2019.1625977 pp. 1-30.
5. Neuberger H., Juhász A., Krausz N., Potó V., Barsi Á. (2019): Voxel alapú környezetmodell lézerszkennelés alapján. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában 7. ISBN 978-963-318-0549, Debrecen, 2019.05.23-05.24. Debrecen University Press, pp. 215-223.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. Juhász, A., Winkler G. (2013): Hadtörténeti rekonstrukciók új eredményei a távérzékelés és a GIS alkalmazásával., Geomatikai közlemények XVI. pp. 89-101.
2. A. Juhasz, H. Neuberger (2015): Detecting military historical objects by LiDAR data, Academic and Applied Research in Military Science (AARMS) Vol. 14, No. 2 pp. 219-236.
3.Neuberger H., Juhász, A. (2018): Világháborús bombakráterek automatikus térképezése. Geodézia és Kartográfia, Vol. 70. No. 5. pp. 28-31
4. A. Juhász, H. Neuberger (2016): Remotely sensed data fusion in modern age archaeology and military historical reconstruction. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLI-B5, Copernicus Publications, DOI:10.5194/isprs-archives-XLI-B5-281-2016, pp. 281-286.
5. A. Juhász, H. Neuberger (2018): Automatic identification of bomb craters and their potential areas. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, Austrian Academy of Sciences Press, DOI: 10.1553/moegg158, pp. 241-258
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Neuberger Hajnalka (2015/2018/2019)
Státusz: 
elfogadott