Közlekedésmérnöki Program szigorlati tárgyai

Matematikai statisztika mérnököknek

Ajánlott

A tárgy fő területei: 
I. Statisztikai módszerek 
II. Elméleti alapok 
III. Statisztikai programcsomagok használata

A tárgy rövid leírása. 
I. Statisztikai módszerek 
Valószínűségszámítási alapok, valószínűségi változó fogalma és jellemzői. A legfontosabb sztochasztikus modellek, normális eloszlással való közelítés, Markov láncok, Poisson folyamat. 
Leíró statisztikák. Hipotézisvizsgálat. Paraméterbecslés. Egy és többváltozós regressziós módszerek, legkisebb négyzetek módszere. 
Korrelációanalízis, varianciaanalízis. 
II. Elméleti alapok 
Becslések konstrukciója, statisztikai próbák konstrukciója 
III. Statisztikai programcsomagok használata

Irodalom: 
Reimann József, Valószínűségelmélet és matematikai statisztika mérnököknek (1992) 
Rényi Alfréd, Valószínűségszámítás 
Vincze István - Vabranova Éva, Nemparaméteres matematikai statisztika (1993) 
Johnson, R.A, Bhattacharyya, G.K., Statistics. Principles and Methods. Second ed., Wiley, 1992 
Rényi Alfréd, Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1954, 1973. 
Reimann József, Valószínűségelmélet és matematikai statisztika  mérnököknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1992 (az itteni  jegyzetboltban is kapható) 
Vincze István, Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968. 
Móri F. Tamás - Szeidl László - Zempléni András, Matematikai statisztikai példatár (1997)

 

Méréstechnika, szabályozáselmélet

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Vektor tér, független-, generáló-és bázis rendszer, Steinitz tétel. Pivot eljárás. Lineáris egyenletrendszer. Lineáris egyenlőtlenség rendszer. "Geometriai" szemlélet: lineáris altér, és ortogonális komplementere, poliéder kúp és polárisa. Mátrixok, inverzmátrix. Cholesky faktorizáció. Lineáris programozás. Termelési modell. Mátrix játékok. Mátrix sajátérték. Diadikus felbontás.

Irodalom: 
Benyó Z., Szűcs B., Folyamatszabályozás, OBMK jegyzet, Bp. 1995. 
Benyó Z., Jávor A., Folyamatszimuláció, OBMK jegyzet, Bp. 1995. 
Benyó Z., Adaptív szabályozások, oktatási segédlet, Bp. 1989. 
Levine W.S., The Control Handbook, CRC Press-IEEE Press, 1996. 
Schnell L., Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1985.

 

Mechanikai anyagmodellek

Ajánlott

A tárgy fő területei:

I. Mikroszerkezeti alapok 
Az anyagszerkezet belső kapcsolati erői 
A mikrostruktúra különböző szintjei (egykristályok, polikristályos szerkezet, amorf állapotok) 
A fontosabb szilárdsági jellemzők mikroszerkezeti alapjai 
Az anyagmodellek osztályozása a mikrostruktúra alapján

II. Rugalmas modellek 
Cauchy -modellek lineáris és nemlineáris változatai 
Hyperelasztikus modellek 
Az anyagi stabilitás vizsgálata, a modellek egyértelműsége, Drucker posztulátumai 
Hypoelasztikus modellek

III. Képlékeny modellek 
Folyási és keményedési feltételek 
A deformációs elmélet és a növekményelmélet modellalkotása 
Kapcsolt és nem kapcsolt modellek 
Alakváltozásmező figyelembevételével bővített modellek 
A fémek, a betonok és a talaj különleges modelljei

IV. Rideg anyagok morzsolódó modelljei 
Iljusin stabilitási feltétele 
Dougill modelljei 
Bazant modelljei

V. Termodinamikai alapú modellek 
A "continuum damage mechanics" modellalkotása 
Statisztikus károsodási modellek 
Endochron modellek

VI. Mikroszerkezeti anyagmodellek

A tárgy rövid leírása:

A tárgy a mérnöki -mindenekelőtt az építőmérnöki - tervezésben és kutatásban használatos anyagok mechanikai modellezéséhez, a fenomenológiai anyagmodellek helyes kiválasztásához és megfelelő numerikus kezeléséhez nyújt segítséget. 
Ismerteti azokat a mikrofizikai alapokat, amelyek az anyagok viselkedésének megértéséhez szükségesek, kitér a szilárdsági jellemzők és modellcsaládok mikrostruktúra szintű megalapozottságára, majd az alapvető mechanikai viselkedést figyelembe véve tárgyalja az egyes modellcsaládokat. 
Elsőként a rugalmas anyagok modelljeit ismerteti, különös tekintettel a nemlineáris hatások követhetőségére. A Cauchy-, hyper-, és hypoelasztikus változatoknál tárgyalja az anyagi stabilitás, valamint anyagmodell-egyértelműség kérdését, példákkal illusztrálva a modellfelvétel és használat különböző módjait. 
Második nagy modellcsoportként a képlékenységtanban használt változatokat mutatja be a tárgy. A folyási- és keményedési feltételek különböző ajánlásait elemezve az összes ismertebb képlékeny modell bemutatásra kerül. Az anyagok speciális tulajdonságait érintve külön említi a tárgy a fémes, betonszerű, illetve a talajoknál használt képlékeny kapcsolati egyenleteket. 
A harmadik modellcsoport a töréssel, mikrorepedés-terjedéssel tönkremenő rideg anyagok viselkedését írja le. A tárgy bemutatja ezek kapcsolati egyenleteinek elméleti hátterét és numerikus alkalmazásait valamint a rugalmas-képlékeny modellekkel való társításukat is. 
Utolsó témakörként a modellalkotás termodinamikai alapjainak ismertetésére valamint a legutóbbi évek irányzatainak (károsodási elméletek, endochron modellek, mikroszerkezeti megközelítés stb.) bemutatására tér ki a tárgy.

Irodalom:

Alapvető munkák: 
Bojtár, I., Mechanikai anyagmodellek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, p 280. 
Lemaitre, J., Handbook of Materials Behavior Models I-III., Academic Press, New York, 2001, p 1180. 
Brandon, D.-Kaplan, W.D., Microstructural characterization of materials. John Wiley, New York, 1999, p 403. 
Krajcinovic, D., Damage mechanics. Elsevier, Amsterdam,1996, p. 761. 
Maugin, G.A., The thermomechanics of plasticity and fracture. Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p. 350. 
Desai, C.S.-Siriwardane, H.J., Constitutive laws for engineering materials. Prentice-Hall, London, 1984, p.468.

Ajánlott olvasmány: 
Mühlhaus, H.B., Continuum models for materials with microstructure. John Wiley, New York, 1995. p. 482. 
Allen, S.M.-Thomas, E.L., The structure of materials. John Wiley, New York, 1999. p. 447. 
Kelly, A.-Groves, G.W.-Kidd,P., Crystallography and crystal defects. John Wiley, New York, 2000, p. 470. 
Nemat-Nasser, S.-Hori, M., Micromechanics:overall properties of heterogenous materials. Elsevier, Amsterdam, 1993, p. 687. 
Polukhin, P.-Gorelik, S.-Vorontsov, V., Physical principles of plastic deformation. Mir Publishers, Moszkva, 1982, p. 480. 
Rajendran, A.M.-Batra, R.C, Constitutive laws: experiments and numerical implementation. Cimne Publ., Barcelona, 1995, p. 301. 
Bazant, Z.-Planas, J., Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials. CRC Press, Boston, 1998, p. 616.

 

Szimuláció és modellezés

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Folytonos és diszkrét sztochasztikus rendszerek szimulációjára szolgáló algoritmusok és módszerek. A modellalkotás módszertana. Magas szintű szimulációs nyelvi eszközök, diszkrét rendszerek ismertetése. A GPSS (General Purpose Simulation System) magas szintű általános célú rendszerszimulációs nyelv elemei és alkalmazásának módszertana. Esettanulmányok.

Irodalom: 
Egyéni igények alapján egyénre szabott irodalomjegyzékek összeállítása.

 

Alapozás

Főtárgy

A tárgy fő területei:

Talajfelderítés az alapozások tervezéséhez. Síkalapok süllyedésének elméleti kérdései. Megengedhető süllyedések. Védekezés káros süllyedések ellen. Dinamikus hatások. Mélyalapok teherbírásának meghatározása elméleti úton (számítással) és próbaterheléssel. Munkagödör határolások méretezése. Talajszegezések elméleti és gyakorlati kérdései.

Irodalom: 
Dr. Farkas József, Alapozás 
Az előadó által - a pályázó témájától függően - megjelölésre kerülő szakirodalom.

 

Az úttervezés elméleti alapjai és eszközrendszere

Főtárgy

A tárgy fő területei:

A közúti forgalom bel-, és külterületi útszakaszokon történő lefolyásának általános törvényszerűségei, különböző, a járművek mozgását befolyásoló geometriai kötöttségek mellett. A forgalom összetétele, különös tekintettel a nehéz járművek arányára. A forgalom jellegét meghatározó ismérvek, az ideális és az adottságoktól befolyásolt forgalomlefolyás. A befolyásoló tényezők és a forgalom összetételének hatása az egyes út-típusokon átbocsátható forgalomra. A szolgáltatási szint fogalma, meghatározása. A szintbeli csomópontokon áthaladó forgalom lebonyolódásának törvényszerűségei a forgalomszabályozás függvényében. A csomópontok szolgáltatási szintje. A csomóponti forgalomlefolyás modellezése mikroszkopikus és makroszkopikus szimulációval. A szintbeli csomópontok kapacitására vonatkozó elméletek. A külön-szintű csomópontok típusai. A külön-szintű csomópontok és azok elemei (a gyorsító-, és lassítósávok, a rámpák, a fonódási szakaszok) méretezésének elmélete. A külön-szintű csomópontok szolgáltatási szintje. Az úttervezés korszerű eszközei, az új kollektív és individuális információs rendszerek és hatásuk a forgalomlebonyolódásra. Az automatikus díjszedésre vonatkozó (az elvekre, és a technikai lebonyolításra egyaránt) európai uniós állásfoglalások. Az automatikus díjszedésbe most bekapcsolódó országok lehetséges fejlesztési utjai és azok gazdasági, műszaki megítélése. Az intelligens utak felszerelései (a változtatható jelzésképű táblák, a forgalomszámláló rendszerek, a meteorológiai mérőrendszerek, a zártláncú videó rendszer, a segélykérő rendszerek), és az ezeket működtető forgalomirányító központok. Az eszközök szerepe az üzemeltetésben, a hálózaton bonyolódó forgalom optimalizálásában, a balesetekről történő azonnali tájékoztatásban, a segítségnyújtásban, a forgalomterelésben. A forgalomirányító központok kommunikációja. Az intelligens járművek és szabályozásuk egységesítése az uniós követelmények figyelembevételével.

Irodalom: 
Transportation Research Board, Highway Capacity Manual 2000. 
P.H.Wright, Highway Engineering. 
K.Dietrich,M.Rotach,E.Boppart, Strassen-Projektierung. 
Fi István, Utak és környezetük tervezése. 
Fi István, Forgalmi tervezés, Technika, Menedzsment.

 

Algoritmusok elmélete, modellezés

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Az általános problémamegoldás, és szintjei. 
Numerikus algoritmusok. 
Matematikai nyelvészet, és a nem-numerikus problémák leírása. 
Absztrakt tervezéselmélet, és matematikai alapjai. 
A programozási nyelvek alaptípusai, és jellemzői.

A tárgy rövid leírása: 
Az érdeklődés felkeltése érdekében az algoritmizálás fontosságát videó-filmen mutatom be, majd az életszerűség demonstrálására az aktuális műszaki feladataimat ismertelem néhány megoldásra váró problémával együtt. 
Mintegy 30 numerikus alapalgoritmust ismertetek kizárólag a lényeges utasítássorok magyarázatával. 
A matematikai nyelvészet elemeit és alkalmazását mutatom be a nem-numerikus problémák algoritmusainak leírása céljából. 
A matematikai logika felépítését, a tervezési teret, a keresési teret, az automatikus tételbizonyítás alapjait és az erre a célra alkalmas Prolog nyelv működését ismertetem a szakértői rendszerek bemutatásával együtt. 
A programozási nyelvek típusainak (imperatív, logikai, data-flow és formulaorientált) általános ismertetése, és egyes lehetőségek megbeszélése következik a doktorandusok tervezett disszertációját figyelembe véve. 
A tantárgy célja, egy szemlélet kialakítása, ezért az előadásokon a részvétel a fontos; nem adható meg tehát egy könyv, aminek tételes ismerete kérhető számon. Mivel a hallgatóság a hangulatot és a szemléletet könyvből nem sajátíthatja el, kis, de érdekes önálló feladatok megoldását is célul tűztem ki.

Irodalom:

Matematika 
Graham, R. L. - Knuth, D. E. - Patashnik, O., Konkrét matematika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1998. 
Bronstejn, I. N. - Szemengyajev, K. A. - Musiol, G. - Mühling, H., Matematikai Kézikönyv. TypoTEX Kiadó, Budapest 2000. 
Holnapy D., Problémamegoldás és intelligens rendszerek a műszaki tervezésben. (Informatika 2. kötet.) A BME Építőmérnöki Kar Informatikai Laboratórium kiadása, Budapest 1991. 
Holnapy D., A matematikai nyelvészet, és alkalmazása a tervezési folyamatban. (Informatika 5. kötet.) A BME Építőmérnöki Kar Informatikai Laboratórium kiadása, Budapest 1994. 
Holnapy D., Le développement des théories de conceptions abstraite. Université Technique de Budapest Faculté de Génie Civil Laboratoire d'Informatique, Budapest - Marseille 1994. 
Holnapy D., Absztrakt tervezéselmélet, modellalkotás, rendszerelmélet. in Kollár L.: Mérnöki tervezéselmélet. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2001. 92-110.

Informatika 
Horowitz, E., Magas szintű programnyelvek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1987. 
Imperatív nyelvek 
Angster E., Pascal I. II. SZÁMALK Kiadás. 
Angster E. - Kertész L., Turbo Pascal 6.0 Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola, Budapest 1993. 
Angster E.q, Az objektumorientált tervezés és programozás alapjai. UML. Turbo Pascal, C++. Budapest 1999. 
Logikai nyelvek szakértői rendszerek 
Data-flow nyelvek 
LabVIEW pour Windows. Guide de Démonstration. National Instruments Corporation kiadványa 1992. 
Formulakezelő nyelvek 
Heal, K. M. - Hansen, M. L. - Rickard, K. M., Maple V. Learning Guide, Springer New York - Berlin - Heidelberg stb. 1996. 
Molnárka Gy. - Gergó L. - Wettl F. - Horváth A. - Kallós G., A Maple V és alkalmazásai. Springer Hungarica Kiadó, Budapest - Berlin - Heidelberg stb. 1996. 
Klincsik M. - Maróti Gy., Maple 8 tételben. A matematikai problémamegoldás művészetéről. NOVADAT, Budapest 1995.

Irodalom - Cikkek 
Holnapy D. - Brandt B., Homogén tudásérzet és az iskolaválság. Iskolakultúra, Matematika Informatika Technika 1/5 (1991), 13-17. 
Holnapy D., Humán műveltség és formalizáltság. Iskolakultúra, Matematika Informatika Technika 4/5 (1994), 18-24. 
Holnapy D. - Biri S., Galois-hálók és alkalmazásaik. Építés- Építészettudomány 27/3-4 (1998), 185-200. Konferencia-kiadvány. Debrecen, 2002. augusztus 28-30. 
Holnapy D., Sorozatok konvolúciójának alkalmazásai. Informatika a felsőoktatásban.

<> 

 

A közlekedésépítés talajmechanikája

Melléktárgy

tárgy fő területei:

Rézsűk állékonysága és védelme: modern vizsgálati módszerek, áramlás és dinamikus hatások, rézsűk stabilizálása. Földnyomás: modern elméleti módszerek, boltozati hatás. Földet támasztó szerkezetek: különleges támfalak, talajszögezés, "erősített talaj". Földstatikai kérdések valószínűségelméleti tárgyalása. Földművek építése puha talajon. Szivárgás és szűrőzés. Geotextilia alkalmazása. Víztelenítés és erózióvédelem. Numerikus módszerek alkalmazása. Földművek műszeres megfigyelése.

Irodalom: 
Kabai, Talajmechanika jegyzet 
Kézdi, Talajmechanika I-II. 
Az előadó által - a pályázó témájától függően - megjelölésre kerülő szakirodalom.

 

Városi vasúti üzemek tervezésének és építésének korszerű elemei

Főtárgy

A tárgy fő területei:

A városi vasutak elemzése a szállítási kapacitás, a környezetvédelem, az energiafelhasználás, és a balesetek szempontjából; A közlekedési szövetség (tarifaközösség) szerepe a városi tömegközlekedés fejlesztésében; 
Átszállásmentes kötöttpályás közlekedés a városközpont és az agglomeráció között; Az elővárosi gyorsvasúti üzem szerepe a város-, és az agglomeráció közlekedési igényeinek kiszolgálásában; A több áram-nemű városi vasúti közlekedés (Karlsruhe-i modell) kialakulása és fejlődése; Repülőterek személyforgalmának vasúti kiszolgálása; 
Korszerű közúti vasúti pályaszerkezetek tervezése és építése; Korszerű földalatti gyorsvasúti pályaszerkezetek tervezése és építése; Különleges meghajtású és pálya-alátámasztású vasutak a városi közlekedésben; 
Az egyéni és a tömegközlekedés előnyös összekapcsolása (P+R) a közlekedési problémák megoldása céljából; A vasúti üzem lehetőségei a városi áruszállításban; 
Alacsony padlómagasságú közúti vasúti járművek; A divat, a biztonság, és a komfort jelentése a városi vasúti járművek korszerű kialakításánál;

Irodalom: 
Dr. Horváth A. - Dr. Kerkápoly E. - Dr. Megyeri J., Különleges vasutak 
Dr. Horváth A. - Dr. Kerkápoly E., Földalatti vasutak pályaszerkezetei

 

Forgalmi modellezés

A tárgy fő területei:

Forgalom modellezési technikák. Forgalmi igények, utazáskeletkezés, utazási mód és útvonalválasztás. Klasszikus modell. 
Igények és szolgáltatások egyensúlya. Dinamikus modell. 
Adatgyűjtés. Módszerek, szükséges adatok. 
Gyakorlati példa

Irodalom: 
M. G. H. Bell, Y. Iida, Transportation Network Analysis 
Ortúzar, Willumsen, Modelling Transport 
N. Oppenheimer, Urban Travel Demanding Model 
P. Marcotte, S. Nguyen (ed.), Equilibrium and Advanced Transportation Modelling

 

A gépjármű- és a gyalogosforgalom elmélete

Főtárgy

A tárgy fő területei:

A forgalom lefolyásának modellezése (makroszkópikus és mikroszkópikus modellek, fizikai analógiák). A forgalomlebonyolódás vizsgálata (kapacitásproblémák, minőségi jellemzők). Szimulációs forgalomelemzési lehetőségek és elvek. Forgalomszabályozási stratégiák. 
A gyalogosforgalom lefolyásának törvényszerűségei. Gyalogos- és kerékpáros-hálózatok jellegzetességei a forgalommal való összefüggésben. A gyalogos és kerékpáros forgalomra vonatkozó német és francia tapasztalatok.

Irodalom: 
Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, 2000 
Ortúzar, Willumsen, Modelling Transport 
R.W. Hall (ed.), Handbook of Transportation Sicence

 

Lineáris algebra

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Vektor tér, független-, generáló-és bázis rendszer, Steinitz tétel. Pivot eljárás. Lineáris egyenletrendszer. Lineáris egyenlőtlenség rendszer. "Geometriai" szemlélet: lineáris altér, és ortogonális komplementere, poliéder kúp és polárisa. Mátrixok, inverzmátrix. Cholesky faktorizáció. Lineáris programozás. Termelési modell. Mátrix játékok. Mátrix sajátérték. Diadikus felbontás.

Irodalom: 
Nagy Tamás, Operációkutatás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998 
Nagy Tamás, Matematikai programozás, Tankönyvkiadó, 1985 
Puskás Csaba - Dancs István, Vektorterek, Aula Kiadó, 2001 
Komáromi Éva, A lineáris programozás elmélete, Aula kiadó, 2003 (BKE Operációkutatási Tanszék, Operációkutatás sorozat, No. 6)

 

Környezeti monitoring és modellezés

Melléktárgy

A tárgy fő területei:

A környezeti rendszerek viselkedését befolyásoló hidrometeorológiai, morfológiai, agrárkörnyezeti, vízminőségi és ökológiai hatások. 
A környezeti monitoring rendszerek tervezésének alapjai. Az adathiányok hatásai, a mezőinformációk előállítási lehetőségei nem-pontszerű adatokból. 
Hibás adatok kiszűrési lehetőségei, zajos adatok adatszűrési módszerei. 
Interpolációs és extrapolációs technikák, folytonos adatsorok visszaállításához szükséges adatsűrűség. 
A felsorolt problémák megoldása matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával, kapcsolódó vízminőségi és hidrológiai esettanulmányok bemutatása.

A biológiai szennyvíztisztítás modellezési módszere. 
A vízminőségi modellezés korszerű módszerei. 
A folyóvizi vízminőségi modellezés legújabb standard módszerei. 
A szennyvízbevezetésekkel kapcsolatos vízminőség-szabályozás problémái: döntéstámogatás bizonytalan feltételek között, költségoptimális beruházások tervezésével kapcsolatos módszerek (lineáris programozás, dinamikus programozás, szimuláció). 
Gyakorlati példák a befogadóba történő szennyvízbevezetés és a szennyvíztisztítás modellezésére.

Irodalom: 
D.P. Loucks, J.R. Stedinger, D.A. Haith (1981), Water Resource Systems Planning and Analyses, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs

 

Hézagnélküli felépítmény

Főtárgy

A tárgy fő területei:

A hézagnélküli vágányok kialakulása. A sínhőmérséklet kérdései. Sínhőmérséklet mérése. Semleges hőmérséklet, semleges hőmérsékleti zóna. A semleges hőmérséklet mérési módszerei. Kísérletek szerepe a hézagnélküli vágányok kialakításánál. A hőmérsékletváltozás hatása. Gátolt sínvégmozgás. A sínek erőjátéka. A rövidsínes, hosszúsínes és hézagnélküli felépítmény fogalma, erőjátéka. A hézagnélküli felépítmény belső erőjátéka, viselkedése összefagyott ágyazat esetén. A sínvégmozgások meghatározása. Belső erők változása közbenső szakaszon a semleges hőmérséklet különbsége miatt. Belső erők változása a sínhőmérséklet különbsége miatt. Gátolt dilatáció visszaforduló hőmérséklet esetén. A hézagnélküli sínvég belső erőinek változása hőingadozások esetén. Ragasztott vágányok dilatációs viselkedése. Rugalmas anyagba ágyazott sínszál hosszirányú viselkedése. Hevederes illesztésű gátolt dilatáció hézag- és erődiagramja. Sínvégmozgások diagramja hevederes csatlakozás, illetve dilatációs készülék esetén. Belső súrlódással rendelkező dilatációs szerkezetek erőjátéka, sínvégmozgásai. Sínvégmozgás összefagyott ágyazat esetén. Az olvadás hatása. Téli síntörések erőjátéka, helyreállítása. Varrattörések helyreállítása. Záróhegesztések környékén kialakuló zsugorodási erők. Hézagnélküli vágányok csatlakozása kitérőkhöz. Hézagnélküli felépítmény és hidak kölcsönhatása. A hézagnélküli vágány egyensúlyi helyzete, állékonysága, az állékonyságot befolyásoló tényezők. Az állékonyság vizsgálata energia-módszerrel. A hézagnélküli vágányok építésének munkafázisai. A hézagnélküli felépítmény fenntartási kérdései.

Irodalom: 
D.12/H Műszaki útmutató Hézagnélküli felépítmény építése, fenntartása és felügyelete. KÖZDOK, Bp., 1988. 
D.54. sz. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások KÖZDOK 
Dr. Gajári József, Vasútépítéstan I. Tankönyvkiadó, Bp., 1966. 
Harman, Alexandru, Calea fără joante Editura MIRTON, Timişoara, 2000. 
Dr. Kormos Gyula, Rugalmas anyagba ágyazott sínszál hosszirányú viselkedésének meghatározása diszkrét modell segítségével. (Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, 2001. május 24-27. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Csíksomlyó, ÉPKO 2001. 117-125. old.) 
Dr. Kormos Gyula: Belső súrlódással rendelkező dilatációs készülékek beépítési és fenntartási kérdései, különös tekintettel a nyitási táblázatokra. ÉPKO 2002. Nemzetközi Építéstudományi konferencia. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2002. 142-152. old. 
Dr. Kormos Gyula, Rugalmas anyagba ágyazott sínszál hosszirányú viselkedése Közlekedéstudományi Szemle, LI. évf. 2001/10. 364-369. old. 
Kormos, Gyula, Longitudinal Behaviour of Rail Embedded in Elastic Material Periodica Politechnica Vol. 46. (2002) No.1. pp. 115-124. 
Dr. Nemesdy Ervin, Vasúti felépítmény Vasútépítéstan II. Tankönyvkiadó, Bp., 1966. 
Dr. Vásárhelyi Boldizsár (szerk.), Hézagnélküli pályák Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1960. 
Wattmann, J., Langkräfte im Eisenbahngleis Otto Elsner Verlagsgesellschaft, Darmstadt, 1957.

 

Kötélpályák

Főtárgy

A tárgy fő területei:

Kötélpályák kialakulása. Kötélpályatípusok, azok összehasonlítása. Kötélpályák biztonsága. Kötélismeretek. Kötelekkel szemben támasztott követelmények. Drótkötélgyártás. Kötéltípusok. A kötélbetét feladata. Egyes betéttípusok összehasonlítása. Kötelek rögzítése, összeerősítése. Kötélstatikai alapfogalmak. Szakítóerő típusok. A tartókötélben ébredő igénybevételek. Kötelek meghibásodásai, ellenőrzése. A kötélpályák köteleinek (tartókötél, vonókötél, feszítőkötelek) megválasztása, méretezése. A hatómű méretezése. Kötélívek statikája. A kötél egyensúlyi helyzete. A láncgörbe ívhossza. Kötélívek közelítő számítása. A megoszló terhelés figyelembe vétele. Kötélpályaívek befüggéseinek meghatározása geometriai és erőtani alapon. A kötélerők meghatározása. Tartókötél törésszögének meghatározása erőtani és geometriai alapon. A kötélfelfekvés biztonsága. Pályatervezés grafoanalitikus módszerrel. Személyszállító és teherszállító kötélpályák üzemi számításai. Kötélpályák berendezései, alátámasztások, kapcsolókészülékek, fékberendezése, járművek, függősínpályák, védművek. Egyköteles pályák méretezé­sei. Kétköteles pályák tervezése. Két végén fixen rögzített kötél méretezése. Személyszállító kötélpályák állomásainak kialakítása. Teherszállító kötélpályák állomásainak kialakítása. Feladó- és fogadóállomások, szögállomások. Új típusú kötélpálya megoldások. Kötélpályavonalak csatlakozásai, elágazásai.

Irodalom: 
Czitary, Eugen, Seilschwebebahnen. Springer-Verlag, Wien 1962. 
Galgóczy Gábor (szerk.), Függőpályák, védőberendezések Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1965. (Szerzők: Ferenczy Emil, Imre Géza, Dr. Sasvári Andor, Sidlovics József, Takács Gyula) 
Dr. Horváth - Dr. Kerkápoly - Dr. Megyeri, Különleges vasutak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1978. 
Dr. Oplatka, Gabor, Seilbahnen. (Nach der Vorlesung zusammengestellt und bearbeitet von Dipl. Ing. M. Roth.) Institut für Leichtbau und Seilbahntechnik ETH Zürich, Bereich Seilbahntechnik 1977, 1993. 
Shitkow - Pospechow, Drahtseile. VEB Verlag Technik Berlin, 1957. 
Prof. Dr. Sc. Techn. Wyss, Theofil: Die Stahldrahtseile der Transport- und Förderanlagen inbesondere der Standseil- und Schwebebahnen. 
Schweizer Druck- und Verlagshaus Ag. Zürich 1957.

 

Vasúti pályafenntartás

Főtárgy

A tárgy fő területei:

A vasúti pálya avulása, az avulás okai, törvényszerűségei, az avulást befolyásoló tényezők. A vasúti pálya avulásának modelljei. Az alépítmény avulása, okai, helyreállítása. Az ágyazat avulása, az avulás okai, a hiányosságok megszüntetésének módszerei. Az aljak avulása, a hiányosságok megszüntetése. A sínek avulásának okai. Sínhibák megszüntetése. Kapcsoló­szerek avulása és fenntartása. Kitérők avulása és fenntartásuk. A gépi kitérőcserélés technoló­giája. Különleges felépítmények fenntartása. A vasúti vágány fekvéshibái és azok megszün­tetése. Irányhibák kialakulása, ívszabályozási módszerek. Nyomtávolsághibák és megszünte­tése. A sínvándorlás okai, következményei és megszüntetésének módja. A vasúti pálya fel­ügyelete. A vasúti pálya állapotjellemzői, azok feltárásának módszerei, eszközei. A gépi vágány­mérés eszközei. Vágánymérési eredmények és felhasználása. Gépláncos felépítmény fenntartás. Gyorsátépítő vonatok. Gépi fekszint- és irányszabályozás gépei és módszerei. Hiba­csök­kentő és hiba megszüntető eljárások. Korrekciók alkalmazása.

Irodalom: 
Dr. Gajári József, Vasútépítéstan II. Tankönyvkiadó, Budapest 1982. 
Dr. Kecskés Sándor, Vasúti üzem. Tankönyvkiadó, Budapest 1983. 
Dr. Nagy József (szerk.), A vasúti pálya építési és fenntartási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1982. 
Dr. Pintér József, A vasúti felépítmény fenntartása. Közlekedési Dokumntációs Vállalat, Budapest 1991. 
Vasútépítés és pályafenntartás II. kötet. Magyar Államvasutak Rt., Budapest 1999.

 

Földművek építése

Főtárgy

A tárgy fő területei:

Rézsűk állékonysága, építése és védelme 
Földnyomások meghatározása különleges terhelési esetekben 
Modern földet megtámasztó szerkezetek 
Földművek építése kis teherbírású altalajon 
Geoműanyagok alkalmazása a földműépítésben. 
A földmű töltésanyagainak speciális problémái, anyagtörvények, kiindulási feltételek numerikus eljárások alkalmazásához

A tárgy rövid leírása

Rézsűk állékonysága speciális (vízáramlás, dinamikus hatások) igénybevételeknél. Földnyomások közbenső értékei. Tömörítési nyomás. Duzzadási földnyomás. Boltozati hatások. Silónyomás. Csővezetékekre ható nyomások. Ciklikus terhelések hatása. Egyéb hatások a földnyomásra 
Megtámasztó szerkezetek: Rácsfalak. Talajszegezés. Erősített talajszerkezetek. Méretezési kérdések. 
Geoműanyagok fizikai tulajdonságai. Talaj és geoműanyag kölcsönhatása. Vizsgálati módszerek. Alkalmazás víztelenítésben, talajerősítésnél. 
Feszültség-alakváltozási magatartás a klasszikus talajmechanikában. A rugalmasságtan alapösszefüggései. A feszültségek és alakváltozások meghatározása a féltérben tetszőleges kerületi feltételekkel. Nemlineáris rugalmas anyagtörvények (Duncan, Cheng)

Irodalom: 
Dr. Kézdi Árpád, Talajmechanika I és II. 
Dr. Kovács Miklós, Geotextiliák szűrési, drénezési és szétválasztó tulajdonságainak vizsgálata (dr. univ. disszertáció) 
Dr. Kovács Miklós, Földművek építése (jegyzet kézirat) 
Dr. Walter Rodatz, Grundbau und Bodenmechanik, Braunschweig, Studienunterlagen 
Dr. Werner Striegler, Dammbau in Theorie und Praxis

 

A vasúti pályageometria tervezésének és építésének elemei

Melléktárgy

A tárgy fő területei:

A vasúti pálya mozgásgeometriája (kinematikai mozgásjellemző vektorok, a merev test vektorkinemetikája, a vektor- és differenciálgeometriai számítások elemei); Görbületátmeneti geometria (görbületátmeneti geometriák, az átmenetiív hosszának meghatározása, az átmenetiívek kinematikai értékelése, átmenetiív kombinációk); Túlemelés-átmeneti geometria (köríves vasúti vágány kialakítása, túlemelés-átmenet kialakítása); Átmeneti geometriák másodrendű hatásai (a járműsúlypont-pálya és a vágánytengely-pálya eltérése, a síkbeli-, és a térbeli pályagörbület eltérése); 
Kitérőívek geometriája (a kitérők közlekedésmechanikai kérdései, köríves eltérítésű kitérők, körívesített kitérők, átmenetiíves eltérítésű kitérők, kitérőgeometriák összehasonlítása); 
Mérettűrések mozgásgeometriája (az irányhiba alakja, a mértékadó állapot vizsgálata, a vasúti vágány hibáinak mozgásgeometriai vizsgálata, irányeltérések számítása, az iránytörés számítása, mérettűrési táblázatok); Vasúti pályaelemek egyéb számítási képletei (érintőszög függvények, ívmagassági képletek, belső sínszál rövidülésének képletei).

Irodalom: 
Dr. Megyeri Jenő, Vasúti Mozgásgeometria 
Dr. Megyeri Jenő, Eisenbahn-Bewegungsgeometrie 
Dr. Megyeri Jenő, Vasútépítéstan

 

A városi közlekedéstervezés módszertana

Főtárgy

A tárgy fő területei:

A városi közlekedéstervezés és gazdálkodás (management) alapjai 
A városi közlekedési szokások, az igények keletkezésének törvényszerűségei 
A városi közlekedési kínálat tényezői és a városi közúti forgalom törvényszerűségei 
A városi közlekedés módválasztási szempontjai 
Útvonal-választási szempontok és összefüggések 
Parkolási igények, parkolás-gazdálkodási kérdések 
A városi közlekedés költségei és hatásai: internális és externális költségek/hatások 
A városi közlekedés hatásainak értékelése: költség-haszon elemzés, költség-használati érték elemzés 
A városi közúti közlekedés telematikai megoldásai

Irodalom: 
Monigl J., Közlekedési rendszergazdálkodás (transport system management) feladatai és lehetőségei Budapest közlekedésfejlesztésében (Városi Közlekedés, XXXII. évf. 1992/4. p. 185-192) 
Monigl J.- Nagy E. - Antal Iné, A Budapesten és környékén élők közlekedési szokásai, (Városi Közlekedés, XXXVI. évf. 1996/6. p. 328-339) 
Monigl J. - Koren T. - Ujhelyi Z. - et.al, Intézkedésérzékeny forgalmi modellek kialakítása a közlekedéstervezési feladatok megoldásához, (Városi Közlekedés, XXXVI. évf. 1996/6. p. 358-367) 
Monigl J. - Koren T. - Ujhelyi Z., A közlekedési kínálat leképezése a városi személyforgalom modellezése során (Városi Közlekedés, XXXIX. évf. 1999/3) 
Monigl J. - Nagy E. - Berki Zs., Egyéni választási modellek Budapest személyforgalmának tér - idő - költség - elvű meghatározásához (Városi Közlekedés, XXXVIII. évf. 1998/6. p. 331-350) 
Monigl J., A városi közlekedés valós költségeinek és finanszírozásának egyes kérdései (Városi Közlekedés, XL. évf. 2000/2.) 
Monigl J., Értékrendek a közlekedésfejlesztési célok, intézkedések és hatások fontosságával kapcsolatban Budapesten (Városi Közlekedés, XXXIII. évf. 1993/3. p. 153-164) 
Monigl J. - Ujhelyi Z.- Koren T., A városi közlekedésfejlesztési intézkedések hatásainak értékelése (Városi Közlekedés, XXXIV. évf. 1999/2.) 
Monigl J., A Dél-budai metró hatásainak és esélyeinek újragondolása elé (Városi Közlekedés, XXXV. évf. 1995/3. p. 160-172) 
Monigl J., A telematika szerepe a városi és környéki közlekedés modális integrációjának javításában (Városi Közlekedés, XLI. évf. 2001/6. p. 332-337)

 

Alagútépítés

Melléktárgy

A tárgy fő területei:

Hagyományos alagút méretezési módszerek összefoglalása és kritikájuk. Új alagútépítési technológiák. Hagyományos és új alagútépítési szerkezetek. Különleges földalatti műtárgyak. Alagútszigetelések.

Irodalom: 
Széchy, Alagútépítéstan 
Az előadó által - a pályázó témájától függően - megjelölésre kerülő szakirodalom.

 

Útpályaszerkezetek minőségtervezése, minőségbiztosítás az útépítésben

Főtárgy

A tárgy fő területei:

Pályaszerkezet-méretezési eljárások típusai. A forgalom, az éghajlati tényezők, a talajok és szemcsés anyagok, a hidraulikus kötőanyagú rétegek és az aszfaltrétegek a méretezésben. Méretezési modellek. Próbapályák eredményeinek hasznosítása. 
A minőségmenedzselési rendszerekről általában 
A DIN EN ISO 9000-9004 szabványsorozat útépítési vetületei. 
Minőségi ismertetőjegyek az útépítésben (útpályaszerkezet megválasztásának hatása, a földmű, alaprétegek, burkolati rétegek építésének minőségi ismérvei, kölcsönhatások. 
Az útépítési anyagok minőségtanúsítási rendszerei. Pályaszerkezetek minősítési lehetőségei és minőségmenedzsmentjük.

Irodalom: 
Dr.Pallós Imre, Az útépítési aszfaltkeverékek és útpályaszerkezeti aszfaltrétegek tárgyú útügyi műszaki előírás szabályozási elemei a nyomvályúképződés elkerülésére. ( A KHVM -ÁKMI "Aszfaltburkolatok, felületi bevonatok" tárgyú útügyi szakmai továbbképzési tanfolyamán tartott előadás. Kiadó: KHVM-UKIG 1997.) 
Dr.Nemesdy - Dr.Pallós, Keréknyomvályúk megelőzése nehéz forgalmú aszfaltburkolatokon.Az aszfalttechnológia lehetőségei.Közlekedési füzetek. 18 sz. 108. old terjedelem. 1998.) Kiadja: a KHVM Közúti Főosztálya. 
Dr.Pallós Imre, A nyomvályú-képződés elkerülésére alkalmas fontos szabályozási elemek az aszfaltburkolatokra és alapokra vonatkozó új hazai útügyi műszaki előírásban. (Közlekedés-építés- és Mélyépítéstudományi Szemle XLVIII. évfolyam, 1998. 5.szám. 1998. május. ) 
Dr.Nemesdy - Dr.Pallós: A possible procedure for the actual complex guality evalution of bitumen respect of durability of asphalt pavements: the "BPEST" method. (Eurobitume Workshop 99 Luxembourgh Paper No.140. AIPCR-PIARC) 
Dr.Pallós Imre - Dr.Török Kálmán - Vértes Mária: Közúti hidak szigetelése és aszfaltburkolata tárgyú magyar műszaki előírások főbb szabályozási elemei. Közúti és Mélyépítési Szemle, 2002. április.)

 

Numerikus módszerek

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Lineáris algebrai egyenletrendszerek megoldása. 
(háromszög felbontás, súlyozott főelemkiválasztás, gyengén meghatározott egyenletrendszerek, megoldás iterációs finomítása, pozitív definit mátrix szimmetrikus felbontása, szalagmátrix esete, iterációs módszerek, Gauss-Seidel relaxáció, konvergencia gyorsítás)

Valós szimmetrikus mátrix sajátértékei és sajátvektorai. 
(polinommal kapcsolatos iterációk, stabilitás, vektorokkal végzett iterációk, Rayleigh-hányados, transzformációs módszerek, Jacobi-diagonalizálás, Householder-módszer, QR-algoritmus)

Lineáris algebrai egyenletrendszerek általánosított megoldása. 
(mátrix szinguláris értékek szerinti felbontása, pszeudoinverz mátrix)

Nemlineáris egyenletrendszerek megoldása. 
(Newton-típusú módszerek, egydimenziós keresés, gradiensmódszer, Gauss-szelőmódszer)

Az ismertetett módszerek használata Mathematica-val.

Irodalom: 
Popper György-Csizmás Ferenc, Numerikus módszerek mérnököknek. Akadémiai Kiadó-Typotex, Budapest,1993. (167 p.) 
Galántai Aurél-Jeney András, Numerikus módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000. (171 p.) 
Szili László-Tóth János, Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó,Budapest,1996. (395. p.)

 

Mechanikai rendszerek dinamikája

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Tavaszi félév 
A modális analízis alapgondolata. Alapvető dinamikai mérési módszerek ismétlése klasszikus ütési és harmonikus gerjesztési vizsgálatok, sajátfrekvenciák és relatív csillapítási tényezők meghatározására. A lengésképek azonosítása több szabadsági fokú rendszerek esetén. Receptancia, mobilitás, impedancia, inertancia és azok számítása. A rezgésfelügyelet alapgondolata. Mérési bemutató az eddigi témakörökben gépalap rezgései illetve rúdrezgések meglazuló megtámasztások esetén.

Őszi félév 
A számítógéppel szabályozott gépek néhány dinamikai, stabilitásvesztési problémája. Merev testek digitális pozíció és erőszabályozásának analízise. Videó bemutató a tárgyalt dinamikai jelenségekről robotok esetén. A hibrid pozíció/erő szabályozás alapgondolat. Alapvető nem lineáris rezgési jelenségek, azok leírása egy szabadsági fokú mechanikai modellekkel. Öngerjesztett rezgések, káosz.

Irodalom: 
Hand, L. N., Finch, J. D., Analytical Mechanics, Cambridge University Press, 1999. 
Griffiths, The Theory of Classical Mechanics, Cambridge University Press, 1988. 
Gantmacher, F., Lecture in analytical Mechanics, Mir Publishers, Moscow, 1975. 
Udwadia, F. E., Kalaba, R. E., Analytical Dynamics, Cambridge University Press, 1996.

 

Ökológia, hidrobiológia

Főtárgy

A tárgy fő területei:

Az ökológia környezetvédelem és a mérnöki tudományok határterülete. 
Evolúciós ökológia. 
Mérnök és ökológus párbeszéde. 
Földünk jelentősebb problémái (túlnépesedés, túlfogyasztás, a gazdasági fejlődés következményei, mérnöki létesítmények ökológiai hatásai, járványok és a technikai haladás. 
Alkalmazott ökológiai megoldások az építőmérnöki gyakorlatban (természetes szennyvíztisztítás, biotechnikai tórehabilitációs eljárások, ökológiai mederrekonstrukció).

Sekély és mély tavak, valamint folyóvizek ökológiai viszonyai, a közös törvényszerűségek és a legfontosabb eltérések. 
Vízterek fizikai és kémiai viszonyai. 
Planktonikus életközösségek, "bottom up" és "top down" szabályozási mechanizmusok. 
Bentikus életközösségek, sekély tavak "két stabil állapotának" elmélete. 
Az árterek szerepe folyóvizek ökológiai viszonyaiban. 
Vízszennyezések hatása a vízterek ökológiai állapotára, különös tekintettel a sekély tavak eutrofizálódására.

Irodalom: 
Felföldy L. (1981), A vizek környezettana: Általános hidrobiológia. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 290. 
Felföldy L. (1984), Hidrobiológia - szavakban - Vízügyi Hidrobiológia 13, VIZDOK, Budapest, p. 250. 
Dévai Gy., Czégény I., Dévai I., Heim Cs., Moldován J. és Preczner Zs. (1984), Balatoni és zalai üledékek ökológiai hatásvizsgálata az árvaszúnyogok (diptera: Chironomidae) példáján. - Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 1, p. 183. 
Kárász I. (1990), Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek, Typotex Kft., Budapest, p.162. 
Lányi Gy. (1998), Ökológia tényről tényre: Enciklopédia és értelmező szótár, Környezet és Fejlődés Kiadó, Budapest, p. 192.

 

Differenciálgeometria

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Térgörbék, kísérő triéder, Frenet formulák, görbék evolutája evolvense, síkbeli görbesereg burkolója. Felületek megadása, első alapformák, felszíni integrál, felületek simuló paraboloidja, felületek Taylor sora, második alapforma. Felületi pontok osztályozása, normálmetszetek és Meusnier tétele. Főgörbületek és Euler tétele, Dupin féle indikátrix. Szorzat és összeggörbület. Theorema egregium. A felületek aszimptota vonalai, geodetikus görbék, görbületi vonalak. Összefüggések felületi integrálokra. Felületek metszésvonala. Felületek leképezései, területtartás, szögtartás feltételei. Vonal és torzfelületek jellemzése. Két görbére illeszthető torzfelület megadása. Sikbafejtés általános feltételei.

Irodalom: 
Szőkefalvi-Nagy Gy.-Gehér L.-Nagy P., Differenciálgeometria (1979) 
Strommer Gyula, Geometria (1988) 
Gromoll-Klingenberg-Meyer, Riemannsche Geometrie im Grossen (1968) 
Vermes Imre, Geometria útmutató és példatár (2000)

 

Kinematika-kinetika

Ajánlott

A tárgy fő területei:

A mozgástan és lengéstan alapjai.

A tárgy rövid leírása:

I. Kinematika 
Anyagi pont mozgástörvénye. Merev elemi mozgása, a test sebesség és gyorsulás állapota. Relatív mozgások.

II. Kinetika 
Anyagi pont dinamikája. Pontrendszerek dinamikája. Merev test mozgástörvényei (súlypont, perdület, munka tételek). Egyszabadságfokú lengőrendszer szabad és gerjesztett lengése. Többszabadságfokú lengőrendszer szabad és gerjesztett lengése. Dinamikus rendszer redukálási lehetőségei.

Irodalom: 
Sályi, Mechanika III. (egyetemi jegyzet a Közlekedésmérnöki Karon) 
Sályi-Michelberger-Sályi, Kinetika-kinematika 
Ludwig, Gépek dinamikája

 

A közigazgatási-magánvállalkozási társulások (Public-Private Partnership, PPP) szerepe az úthálózat fejlesztésében, fenntartásában és üzemeltetésében

Melléktárgy

A tárgy fő területei:

A közszolgáltatás fogalma és a közúti szolgáltatások jellege. A közigazgatás törvényes felelőssége és szerepe a közszolgáltatások nyújtásában. A központi kormányzat és az önkormányzatok közúti szolgáltatásokkal kapcsolatos jogainak és kötelességeinek változása a gazdasági fejlődés függvényében. A magánvállalkozások és a közúti szolgáltatások. A közúti igazgatás feladatkörének és szervezetének fejlődési irányzatai - nemzetközi körkép. A jogok és kötelességek átruházásának jogi kerete: a koncesszió. A koncessziós magánjogi szerződés tartalma. A közigazgatási-magánvállalkozási társulás (PPP) fogalma és változatos megvalósulási formái az építési szerződéstől a magánosításig. A közfinanszírozás korlátai és a magántőke közúti kiadások finanszírozásába való bevonásának feltételei. A létesítmény-finanszírozás (project finance) és a pénzügyi méretezés (financial engineering) sajátosságai közlekedési létesítmények PPP formájában való megvalósítása és üzemeltetése esetén. Az elemi tevékenységek költségszámítása és a teljesítmény alapú útfenntartási szerződés. A közigazgatás kezdeményező szerepe és feladatai PPP létrehozását célzó versenytárgyalások előkészítésében és lebonyolításában. A pályázatok műszaki, jogi és pénzügyi elemeinek értékelése. A kockázatok azonosítását és a társak közötti méltányos megosztását célzó üzleti tárgyalások. Esettanulmányok a magyar (M1/M15 és M5 autópálya) és a nemzetközi gyakorlatból.

Irodalom: 
Dr. Timár András, Közlekedési létesítmények gazdaságtana. Egyetemi jegyzet 95043. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2002. (p. 156) 
Dr. Timár András, A külföldi kiegészítő források bevonásának és az útdíj bevezetésének első kisérlete (az 500 km-es autópálya program) - A koncesszió, mint a külföldi tőke bevonásának új formája a magyar autópálya-hálózat fejlesztésébe. A magyar autópályák története c. könyv 1.3.3. (pp. 70-79) és 1.3.5. (pp. 85-97) fejezetei. KHVM Autópálya Igazgatóság, Budapest, 1996. 
Dr. Timár András, Hogyan tehető eredményessé a köztestületi-magánvállalkozási együttműködés? Közlekedéstudományi Szemle XLVII. évf. 1997/7. sz. (pp. 259-271). 
World Bank - PIARC - PPIAF, orig.: Toolkit for Public Private Partnership in Highways. CD ROM, Washington D. C. 2002. 
G. Heggie - P. Vickers, Commercial Management and Financing of Roads. World Bank Technical Paper No. 409. The World Bank, Washington D.C. 1998. Magyar fordítás a KVM Közúti főosztály kiadásában, Budapest, 2001.: Utak üzleti szemléletű kezelése és finanszírozása 
L. Marcon - E. Rausch, Road Maintenance - a Review for Project Evaluation. PJ Papers, EIB, Luxembourg 2000. p. 38.

 

Operációkutatás

Ajánlott

A tárgy fő területei:

Műszaki problémák megfogalmazása az operációkutatás eszközeivel. Konvex halmazok, konvex függvények, szeparációs tételek, Farkas-, Fritz-John-, Kuhn-Tucker tételek Dualitási tételek. Nyeregpont tétel. Lineáris-, kvadratikus-, nemlineáris programozás és főbb algoritmusai. Műszaki alkalmazások.

Irodalom: 
Bazaraa M.S., Shetty C.M., Nonlinear Programming Theory and Algoriths 
Fiaco, McComie, Nonlinear Programming 
Vásárhelyiné Dr. Szabó Anna, Nemlineáris programozás mérnököknek (kézirat)

 

A közúti és a városi közlekedés feladatainak gyakorlati megoldása

Főtárgy

A tárgy fő területei:

1,Közúti közlekedés

1.1. A közúti közlekedési üzem speciális, időszerű kérdései 
Közlekedésbiztonság, forgalomtechnika (körforgalmak szerepe, célszerű alkalmazása, elkerülő szakaszok közlekedésbiztonsági hatásai, előzési szokások, ajánlott sebességek, emelt sebességek, sebességválasztási szokások, 2 , 4 és 2x2 sávos utak közlekedésbiztonsága és egyéb aktuális kérdések) 
Forgalomtervezés (átlagos és mértékadó forgalmak mélyebb értelmezése, kapacitáskihasználás, szolgáltatási szintek, a forgalom-előrebecslés magasabb fokú módszerei, generált forgalom stb.)

1.2. Közlekedési hálózatok tervezése és az ehhez kapcsolódó kérdések 
Regionális tervezés, országos tervezés, nemzetközi tervezés, határon átnyúló tervezések 
Konkrét projektek projekt fiche-einek tartalmi, formai követelményei összközlekedési hálózatok tervezési módszerei, 
útdíjas hálózati elemek forgalomátrendező hatásai 
közúti beruházások terület és gazdaságfejlesztő hatásai 
a hálózatfejlesztés hálózati és projektszintű hatásainak értékelési módszerei

2. Városi közlekedés

2.1.Tömegközlekedési hálózatok tervezése 
adatbeszerzések, hálózatépítési módszerek és stratégiák, azok szoftvertámogatottsága 
Helyközi és távolsági autóbusz-pályaudvarok helykijelölési módszerei és szempontjai 
A városi forgalomszabályozás aktuális módszerei és hatásai, valamint a hálózattervezés és a forgalomszabályozás összefüggései 
(buszsávok, forgalomlassító küszöbök, környezetvédelmi kérdések, tempó 30-as és lakó-pihenő övezetek stb.)

3. Egyéb, aktuálisan felmerülő kutatási, tervezési kérdések

Irodalom: 
Közlekedéstudományi Intézet, Székesfehérvár tömegközlekedési hálózatának felülvizsgálata, KTI tanulmány 1995 
Közlekedéstudományi Intézet, A közép- és a Nyugat-Dunántúli régió összközlekedés-hálózat fejlesztési koncepciója, KTI tanulmány, 2001 
Közlekedéstudományi Intézet, Azajánlott sebesség rendszerének bevezethetősége a hazai közutakon, KTI tanulmány, 2001-2002 
Közlekedéstudományi Intézet, A differenciált sebességszabályozás bevezethetősége az országos közúthálózat külső szakaszain, KTI tanulmány, 1999