Magyarország talajvízforgalmi viszonyainak pontosított modellezése (The updated modelling of groundwater recharge-discharge processes in Hungary)

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
18/61
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
kozma.zsolt@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A vertikális talajvízforgalom ismerete elengedhetetlen a felszín alatti vízkészletek korrekt mennyiségi és minőségi állapotértékelésében, vízi-környezeti elemzések készítésében. A talajvizet elérő területi beszivárgás és az onnan történő párolgás a felszín alatti telített zónás szivárgáshidraulikai és az ezekre épülő szennyezésterjedési modellek felső peremfeltételét jelenti. A talajvízforgalom becslésének egyik elterjedt módszere a hosszabb idő átlagát reprezentáló talajvízháztartási jelleggörbék alkalmazása: a mindenkori talajvízszint ismeretében a jelleggörbékről leolvasható a beszivárgási és párolgási tagok aktuális értéke.
 
Fontossága és hasznossága ellenére a jelleggörbék meghatározása, illetve a vertikális talajvízforgalom közvetlen becslése sok esetben elnagyolt. Nem tisztázott az alkalmazott időlépés és időszak, valamint a térlépték szerepe. A számított vízforgalom/jelleggörbék mérési úton történő igazolása rendszerint hiányzik. További kihívást jelent, hogy a jelleggörbék származtatása vagy olyan térképek alapján történik, (i) amik a megváltozott meteorológiai, hidrológiai és területhasználati viszonyok miatt, (ii) vagy az adatbázisok térbeli felbontásának javuása miatt aktualizálásra szorulnának.
 
A kutatás elsődleges célja (i) a jelenlegi és feltételezett jövőbeli környezeti viszonyokat leíró talajvízháztartási jelleggörbék elkészítése, majd ezek alapján (ii) országos talajvízforgalmi térképek elkészítése. Szintén vizsgálandó a jelleggörbe-számítások megbízhatósága és a bemenő adatokra való érzékenysége. 
 
A jelleggörbék a helyi környezeti viszonyokat (talajtan, éghajlat, területhasználat) reprezentálják. Mivel ezeknek a meghatározó környezeti tényezőknek igen sok kombinációja található meg az országban, az azok talajvízforgalomra gyakorolt hatását leíró jelleggörbék száma is nagy (az egyszerűsítés/kategorizálás mértékétől függően 100-as, 1000-es nagyságrend). Ehhez igazodva az alkalmazandó módszertan nagyszámú, algoritmus-vezérelt egydimenziós telítetlen zónás szivárgáshidraulikai modellezésre, valamint különböző meteorológiai (pl. Carpathclim, ForeSee), domborzati (pl. OVF - Hydrodem), talajtani (pl. MARTHA adatbázis, EuroSoilHydroGrid, DoSoReMi) és területhasználati (pl. CLC adatbázis, Nösztép vegetáció térkép) viszonyokat tükröző bemenő adatokra alapul. Az 1D szivárgáshidraulikai szimulációk bemeneti adatainak előkészítése és az eredmények interpretálása GIS eszközökkel történik. A modellek felépítése, szimulációja és az eredmények exportálása, statisztikai kiértékelése a tanszéken kifejlesztett keretprogram segítségével végzendő. Az 1D talaj vízforgalmi számítások ellenőrzése történhet direkt módon (mért és számított talajnedvességek összevetése) és indirekten (a törzshálózati talajvíz monitoring kutak mérési adataival). 
A kutatás várható eredményei:
    • a jelleggörbe-számítás továbbfejlesztett módszertana
    • aktualizált talajvízháztartási jelleggörbék térképi adatbázisa
    • talajvízforgalmi térképek (tetszőleges rendelkezésre álló talajvízszint térképhez)
 
****************
The evaluation of vertical groundwater fluxes is an essential part of both quantitative-qualitative assessment of subsurface water resources as well as any water related environmental analysis. The simulation of groundwater movement (and the optionally coupled transport modelling) requires the spatio-temporal variation of recharge and evapotranspiration as upper boundary conditions. A widespread method to generate this input data is the determination of groundwater flux-depth curves (also called groundwater recharge-discharge curves). These empirical relationships provide the long term average vertical water flux (both recharga and evapotranspiration) as a function of the groundwater water position.
 
Despite their usefulness and importance, flux-depth curves in general are rather poorly researched and quantified. It is not clear, how the timestep, the time period and the spatial scale affects the shape of the recharge curves. Measurement based verification is generally missing. The actualisation of the recharge-discharge curves poses another challenge as the underlying databases (i) often represent outdated meteorological, hydrological and land use-land cover (LULC) conditions, or (ii) the spatial resolution of the databases improved significantly in the recent past.
 
The aim of the PhD-study is (i) the derivation of groundwater flux-depth curves, which represent current and proposed future environmental conditions, then (ii) the estimation of vertical groundwater fluxes for Hungary by using relevant water table maps. The reliability and sensitivity of the calculations should also be analyzed as part of the research.
 
The groundwater flux-depth curves represent the local environmental conditions (climate, LULC, soil). As there are numerous combinations of these defining environmental factors, the number of related recharge curves is also large (the order of magnitude is 100 to 1000 depending on the level of simplification/classification). The applied methodology should be able to handle this challenge, therefore it is based on the algorithm-driven one-dimensional simulation of the unsaturated soil-vegetation-atmosphere (SVAT) system. Input data sources are national databases for climate (e.g Carpatclim, ForeSee), terrain (e.g OVF - Hydrodem), soil hydrological properties (e.g MARTHA, EuroSoilHydroGrid, DoSoReMi) and LULC (e.g CLC 2018, NÖSZTÉP vegetation map). Input data preprocessing and postprocessing of the simulation results is done with GIS tools. Model setup, simulation runs and the export and statistical analysis of the results is carried out with the framework software developed at our department. The verification of the 1D SVAT simulations can be done directly (the comparison of measured and simulated soil water contents) and indirectly (by using the water table timeseries of the national groundwater monitoring network).
 
Expected outcomes of the research:
The improved methodology of groundwater flux-depth curve calculation
Spatial database of the updated groundwater flux-depth curves
groundwater recharge-discharge maps of Hungary for arbitrary groundwater depth distribution
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Vereecken et al. (2016) Modeling Soil Processes: Review, Key Challenges, and New Perspectives. Vadose Zone Journal, Vol. 15, Iss. 5, 2016. doi:10.2136/vzj2015.09.0131
    2. Kløve, B., et al. (2011) Groundwater dependent ecosystems. PartI Hydroecological status and trends. Environ. Sci. Policy, doi:10.1016/j.envsci.2011.04.002
    3. Grizzetti, B., Lanzanova, D., Liquete, C., Reynaud, A., Cardoso, A.C (2016) Assessing water ecosystem services for water resource management. Environmental Science & Policy, Vol. 61, pp. 194–203.
    4. Grinevskiy, S. O., Pozdniakov, S. P. (2013) The Use of HYDRUS-1D for Groundwater Recharge Estimation in Boreal Environments, Simunek, J., van Genuchten, M. Th., Kodesova, R. (eds.) Proceedings of the 4th International Conference „HYDRUS Software Applications to Subsurface Flow and Contaminant Transport Problems”, ISBN: 978-80-213-2380-3
    5. Shah, N., Nachabe, M., Ross, M. (2007) Extinction Depth and Evapotranspiration from Ground Water under Selected Land Covers. GROUNDWATER 45(3), 329–338.
    6. Doble, R., Simmons, C., Jolly, I., Walker, G. (2006) Spatial relationships between vegetation cover and irrigation-induced groundwater discharge on a semi-arid floodplain, Australia, Journal of Hydrology (2006) 329, 75– 97
    7. Major, P. (2002) Síkvidéki erdők hatása a vízháztartásra, Hidrológiai Közlöny, 82(6), 319-323.
    8. Vekerdy, Z. (1996) A Kialföld felszín alatti vízforgalma (kézirat), VITUKI Rt.
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
    1. Tájökológiai lapok
    2. Talajtan és Agrokémia
    3. Hidrológiai Közlöny
    4. Vadose Zone Journal (WoS)
    5. Water Resources Research
    6. Journal of Hydrology (WoS)
    7. Science of the Total Environment (Scopus)
    8. Groundwater
    9. Hydrogeology Journal
    10. Journal of Environmental Geography
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Kozma, Zs., Decsi, B., Manninger, M., Móricz, N., Makó, A., Tóth, B. (Benyújtás előtt) Új hazai és európai 3D talajhidrológiai térképek tesztelése az Erdészeti Tudományos Intézet két mintaterületén, Agrokémia és Talajtan.
    2. Ungvári, G., Jolánkai, Zs. Kiss, A., Kozma, Zs. (2018) The Feasibility Of Cooperation To Comply With Land Use Change Obligations In The Marosszög Area Of South Hungary. Journal of Environmental Geography 11 (3–4), 35–45. DOI: 10.2478/jengeo-2018-0010
    3. Kozma, Zs., Ács, T., Koncsos L., (2013) Unsaturated zone modelling – The role of soil database classification. Sustainable Irrigation and Drainage V.. Southampton: Witpress, Paper B11. 
    4. Kozma, Zs., Koncsos L. (2011) Methodological Overview of a Coupled Water Resources Management Model System. In: B H V Topping, Y Tsompanakis (ed.) Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. DOI: 10.4203/ccp.96.157
    5. Kovács, Á., Kozma, Zs., Istvánovics, V., Honti, M. (2009) Phosphorous retention patterns along the Tisza River, Hungary. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 59:(2) pp. 391-397. DOI: 10.2166/wst.2009.888
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Kozma, Zs., Decsi, B., Manninger, M., Móricz, N., Makó, A., Tóth, B. (Benyújtás előtt) Új hazai és európai 3D talajhidrológiai térképek tesztelése az Erdészeti Tudományos Intézet két mintaterületén, Agrokémia és Talajtan.
    2. Ungvári, G., Jolánkai, Zs. Kiss, A., Kozma, Zs. (2018) The Feasibility Of Cooperation To Comply With Land Use Change Obligations In The Marosszög Area Of South Hungary. Journal of Environmental Geography 11 (3–4), 35–45. DOI: 10.2478/jengeo-2018-0010
    3. Derts, Zs., Kardos, M., Kozma, Zs., Koncsos, L. (2012) A mezőgazdasági termelés mint ökoszisztéma szolgáltatás értéke: hidrológiai modellhez kapcsolt számítási módszertan. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 1: pp. 55-69. (2012)
    4. Koncsos, L., Kozma, Zs., (2007) A hullámtéri feliszapolódás becslése a Tisza magyarországi szakaszán. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 87:(5) pp. 59-63. 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Decsi Bence (2017/2021/)
Státusz: 
elfogadott