Vízi közmű hálózatok rekonstrukciója

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMV64
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a rendszerszemléletű rekonstrukció tervezés módszertanát. Tárgyalandó témakörök: A rekonstrukciót kiváltó okok áttekintése. Állapotértékelés módszertana. Rendszervizsgálatok alapadatai, terhelés prognózisok készítése. Fejlesztési stratégiák, ütemezett fejlesztés. Speciális rekonstrukciós építési technológiák, a technológiák alkalmazási feltételei. A teljesítés része a házi feladatként elkészítendő tervezési feladat.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat és egy házi feladat alapján történik (ZH - 60%; HF - 40%). Az előadásokon való részvétel kötelező. Az a hallgató, aki négy vagy több előadásról hiányzik, nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét. Az előadásokon katalógus van. Az aláírás és féléves jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat és a házi feladat külön-külön legalább elégséges szintre történő teljesítése. A zárthelyi dolgozat eredménytelen, ha a hallgató nem szerzi meg a maximálisan elérhető pontszám 50%-át.